یکی از مهمترین مسائلی که در طرح استراتژی بهینه قیمت دهی بایستی لحاظ گردد تغییرات غیر قابل پیش بینی سایر بازیگران می باشد. در محیط بازار برق با وجود اینکه تعداد بازیگران زیاد در نظر گرفته می شوند اما باز هم استراتژی بازیگر i در قیمت دهی، بر استراتژی سایر بازیگران تأثیر گذار می باشد. بعبارت دیگر هر بازیگر با در نظر داشتن قیمت سایر بازیگران ، قیمت نهایی خود را به بازار پیشنهاد می دهد. این موضوع باعث می گردد تعیین استراتژی قیمت دهی برای بازیگران کار بسیار مشکلی گردد. زیرا پیش بینی رفتار بازیگران بازار بسیار مشکل می باشد و هر بازیگر ممکن می باشد در هر ساعت قیمت متفاوتی به بازار ارائه دهد. برای حل این مسئله بایستی تغییرات استراتژی سایر بازیگران به نوعی در مسئله لحاظ گردد. در این پژوهش برای این کار به این شکل اقدام می گردد :

قیمت تسویه بازار با در نظر داشتن قیمت پیشنهادی بازیگران به بازار و سقف قیمتی مجاز تعیین می گردد. پس با تغییر قیمت‌های پشنهادی قیمت تسویه بازار نیز تغییر می کند. بر این اساس می توان گفت پیش بینی دقیق قیمت بازار در هر ساعت به دلیل عدم امکان پیش بینی دقیق قیمت بازیگران امکان پذیر نیست. پس رفتار غیر قابل پیش بینی بازیگران بازار در قیمت دهی، تأثیر خود را به نوعی در قیمت بازار می گذارد. پس اگر قیمت بازار به صورت پارامتری غیر قابل پیش بینی در طرح مسئله لحاظ گردد می توان نتیجه گرفت به نوعی رفتار غیر قابل پیش بینی سایر بازیگران لحاظ شده می باشد. بر این اساس دراین پژوهش به جای در نظر گرفتن رفتار تک تک بازیگران بازار ، قیمت بازار به صورت پدیده ای تصادفی در نظر گرفته می گردد. این کار موجب می گردد عدم قطعیت موجود در مسئله استراتژی قمیت دهی لحاظ گردد. قیمت بازار در این پژوهش به صورت یک توزیع نرمال در نظر گرفته می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-:پایان نامه برق

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: