در این بخش به مطالعه الگوریتم تخمین کانال MIMO-OFDM که از معیار بیز بهره گیری می کند می پردازیم. الگوریتم MMSE شناخته شده ترین الگوریتم تخمینی می باشد که مبتنی بر معیار بیز می باشد. تخمینگر MMSE با بهره گیری از اطلاعات آماری کانال کیفیت تخمین کانال را افزایش می دهد. از آنجا که کانال های مختلف بین هر جفت آنتن فرستنده و هر آنتن گیرنده مستقل بوده و در عین حال از توزیع آماری یکسانی برخوردارند، پس تخمین MMSE به صورت یکسان برای هر جفت آنتن فرستنده و گیرنده انجام می گردد [27]. پس به خاطر سهولت در نوشتار از گذاشتن اندیس های مربوط به آنتن فرستنده و گیرنده خودداری می کنیم. بر اساس [27]، تخمین MMSE کانال مربوط به هر جفت آنتن فرستنده و گیرنده به صورت زیر بدست می آید:

که در آن  ماتریس کواریانس پاسخ فرکانسی کانال بوده و  ماتریس کواریانس نویز در حوزه ی فرکانس می باشد. همچنین  تخمین پاسخ فرکانسی کانال می باشد که از هر کدام از روش های ذکر گردیده در فصل قبل می تواند بدست آید. خاطر نشان می گردد که ارتباط ی (7-1) در حالتی می باشد که از الگوی بلوکی در سمبل آموزشی بهره گیری شده باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری