پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

در این پژوهش به مطالعه میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان پرداخته شده می باشد. مقصود از اثربخشی مطالعه میزان مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده سازمان می باشد. به‌طورکلی، در یک سازمان، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست و شاخص‌ها و روش‌های متعددی برای سنجش و اندازه‌گیری عملکرد سازمان هست. یکی از روش‌های ارزیابی سازمانی، خودارزیابی می باشد که در مدل EFQM یا تعالی سازمانی به آن توجه ویژه‌ای شده می باشد. در این مدل، 9مؤلفه هست که با استفاده از این مؤلفه‌ها پنج فرضیه برای پژوهش در نظر گرفته شد. روش‌های ارزیابی در مدل به عنوان رهیافت شناخته می‌شوند که ابزار پرسشنامه به عنوان یک رهیافت مدل برای جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرون باخ استفاده شده می باشد که نشان داد پرسشنامه ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ مطلوبی ﺑﺭﺧﻭﺭﺩﺍﺭ می باشد. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از کارمندان اداری این سازمان می باشد. پرسشنامه‌ها با نظرات نمونه آماری که 196 کارمند اداری شهرداری همدان بود تکمیل گردیدند و داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این آزمون‌ها به تایید تمامی فرضیه‌ها انجامید و اثربخشی شاخص‌های مدل در سازمان را نشان داد. با در نظر داشتن این پژوهش نقاط ضعف و قوت سازمان در بحث اثربخشی سازمانی مشخص گردید.

 

کلمات کلیدی:

تاثیر، تاثیر سازمانی، خودارزیابی، تعالی سازمانی، مدل EFQM و شهرداری همدان.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه