از عوامل مؤثردرتعیین کیفیت وکمیت بخار تولیدی در اواپراتور،فشار بخار اصلی ودمای تنگنای انتخابی می باشد.شکل (13-7) یک مثال عملی در این مورد نشان می دهد.دراین مثال،بخاردر دوفشار15 بار(فشار پایین) و60 بار(فشاربالا) در نظر گرفته شده می باشد.نقطه تنگنا برای هردو فشار یکسان می باشد.محور افقی نشان دهنده اندازه انتقال حرارت می باشد.با در نظر داشتن شکل،حرارت مبادله شده با کاهش فشار بخار اصلی ،افزایش می یابد.به عبارت دیگرهر چقد ر فشار بخار اصلی پایین بیاید،اندازه انرژی حرارتی بیشتری را می توان از دود خروجی کسب نمود،یعنی راندمان کل نیروگاه افزایش خواهد پیدا نمود.پس با در نظر داشتن نیاز مصرف وافت فشارهای سیستم انتقال وتوزیع بایستی حداقل فشار ممکن را برای دیگ بازیاب حرارتی تعیین نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی-پایان نامه ارشد