این الگوریتم براساس روش نیوتن اقدام می کند یعنی به گونه بازگشتی خطا را مینیمم می کند که این خطا اندازه فاصله بین دامنه المان بردار هدایت تخمین زده شده از هر منبع و متوسط تخمین گین المان ها می باشد. به گونه ای که داریم:

به طوری که  می باشد و جملات کلاه دار[1] تخمین ها را مشخص می کنند. در اینجا نماد ضرب المان به المان می باشد. این خطا سه ویژگی دارد:

1- مستقل از اجزای فازی بردار هدایت می باشد.

2-منابع با توان بیشتر وزن سنگین تری را دارند.

3-اگر اجزای تمام بردار هدایت ها دامنه یکسان نسبت به فاکتورمقیاس گذاری  داشته باشند مقدار خطا مینیمم می گردد.

تابع بالا که در ارتباط 305-2 نمایش داده گردید به تنهایی یک مجموعه Nتایی از بردار های یکتا را نمی دهند. برای غلبه بر این نقص لازم می باشد که پاسخ هایی که در مجموعه مقادیر ممکن از وجود دارند را محدود کنیم.

از آنجایی که یافتن مجموعه مقادیر ممکن ساده نیست خیلی از تکنیک های بهینه سازی با شرایط محدود[2] قابل اجرا نمی باشند. یک راه مقابله با پیچیدگی های این قید تصویر کردن تکرار های متوالی از الگوریتم نیوتن به مجموعه ممکن از مقادیر می باشد. پس یک الگوریتم بازگشتی دو قسمتی بهره گیری می گردد. اول تخمین وزن های بردار هدایت واقعی به مجموعه مجاز که در معادله 304-2 اظهار گردید تصویر می شوند. سپس تابع خطا که در معادله 305-2بیان گردید از طریق تکرار مربوط به روش بازگشتی نیوتن کاهش می یابد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع-دانلود پایان نامه

[1] Hatted

[2] Constraint

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده