پایان نامه ارشد ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین

در بازنشازی-MAP توام[1] ، معادله (2-12) به معادله­ای که شامل تخمین حرکت و PSF  باشد، بسط داده می­گردد:

 

تام و همکارانش [32]، مسئلهSR  را به سه زیر مسئله، یعنی ثبت ، بازنشانی و درونیابی تقسیم کردند. آن­ها بجای حل مستقل هریک از مسائل، به گونه همزمان ثبت و بازنشانی را توسط حداکثر رساندن احتمال با بهره گیری از الگوریتم حداکثر انتظار تخمین زدند. بعدها آن­ها درونیابی را نیز داخل چارچوب گنجاندند و همه­ی مجهولات را بهره گیری از الگوریتمEM  تخمین زدند [98].

در[37]، از چارچوب بازنشانی- MAP توام، برای تخمین همزمان تصویر وضوح بالا و پارامترهای حرکت انتقالی ( PSF به عنوان یک ترم پیشین، معلوم می باشد) بهره گیری کردند. تصویر وضوح بالا و پارامترهای حرکت، با بهره گیری از روش بهینه سازی مختصات نزولی حلقوی[2] تخمین زده گردید. این الگوریتم به آرامی همگرا می­گردد، اما تخمین را به مقدار زیادی بهبود می­بخشد. در[99،100]، رویکرد تخمین همزمان بردار حرکت متراکم و تصاویرHR ، برای ویدئو فشرده ارائه گردید.

[1] Joint MAP -Restoration

[2] cyclic coordinate-descent

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد