پایان نامه ارشد:کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری

برای یک چرخ معمولی، فرض بر این می باشد که تماس بین چرخ و زمین چرخش خالص را بدون شرایط لغزش برآورده می کند، یعنی سرعت نقطه تماس برابر صفر می باشد و دلالت بر این دارد که عناصر این سرعت موازی و متعامد با سطح چرخ برابر صفر هستند.

برای یک چرخ سوئدی، تنها یک عنصر سرعت نقطه تماس چرخ با زمین در امتداد حرکت، برابر صفر فرض می گردد. جهت این عنصر صفر سرعت، یک مقدار قیاسی دلخواه، اما نسبت به انحراف چرخ ثابت می باشد. هم اکنون عبارت های محدودیت های چرخ های معمولی و سوئدی را به گونه مشروح اظهار می کنیم. از آنجا که در مدل مورد بهره گیری در این رساله تنها از چرخ های معمولی بهره گیری شده می باشد ما از ذکر جزییات مربوط به چرخ های سوئدی پرهیز می کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: