پایان نامه ارشد:طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی

برای یک درخواست گشتاور منفی، مجموع گشتاورهای ترمز و موتور الکتریکی بایستی برابر درخواست گشتاور از طرف راننده باشد.

(19-1)                                                                             Trequest,neg = Tmotor+Tbrake

درحالت درخواست گشتاور مثبت، درخواست گشتاور از طرف راننده بایستی برابر مجموع گشتاور موتور الکتریکی و موتور احتراقی باشد.

(20-1)                                                                             Trequest,pos = Tmotor+Tengine

پس هدف استراتژی کنترل انتخاب یک نقطه کار بهینه بطوریکه مصرف سوخت و آلودگی را مینیمم کند و حالت شارژ باتریها در محدوده مناسب نگهداشته گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد