پایان نامه ارشد:تولید همزمان برق وحرارت

منحنی (1-5) نمایش دهنده دمای ورودی کمپرسور پیش روی تغییرات دمای خشک ورطوبت نسبی های مختلف برای سیستم خنک کن تبخیری ومنحنی (2-5) متعلق به سیستم خنک کن نوع کویلی در دوحالت مختـلف می باشند. DBT دمـای خشک محـیط وCIT دمای ورودی کمپرسور می باشند .حداقل دمای در نظر گرفته شده برای سیستم تبخیری 8  و برای سیستم کویلی دوحالت   8 و  15  می باشد . این منحنی ها ، دمای ورودی کمپرسور را در شرایط آب وهوایی مختلف ودر هنگام بهره گیری از سیستمهای خنک کن نشان می دهند . منحنی (3-5) اندازه خنک کنندگی حاصله را به ازای دماهای خشک مختلف با راندمان 95% در رطوبت نسبی های مختلف برای سیستم خنک کن تبخیری ومنحنی (4-5) اندازه خنک کنندگی سیستم کویلی را برای دو حالت ذکر گردیده نشان می دهد . بعباری دیگر ، این منحنی ها حاکی از این هستند که تحت یک دما و رطوبت نسبی مشخص ، چند درجه می توانیم هوای ورودی به کمپرسور را با سیستمهای مختلف خنک کنیم .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد