این راه‌حل‌ها از دید اطلاعات مر بوط به طیف به دو دسته کلی تقسیم ‌می شوند:

در دسته اول، مدل فرضی یک شبکه CR با ساختار ‌ایستا می باشد که اطلاعات مربوط به طیف میان هر دو گره از آن در دسترس می باشد.

در دسته دوم که مدل مورد مطالعه در این پایان نامه، نیز از این نوع می باشد، تنها اطلاعات محلی مربوط به طیف در دسترس ‌می‌باشد. در این حالت مدل فرضی یک مدل پویا متأثر از جابجایی کاربران ثانویه، مشخصه‌های آماری الگوی عملکرد کاربران اولیه و ترافیک شبکه می باشد که اطلاعات محلی مربوط به طیف شامل فرکانس‌های خالی و سایر داده‌های لازم توسط کاربران ثانویه جمع‌آوری و با گره‌های دیگر مبادله ‌می گردد که انتخاب مسیر بر مبنای آن صورت ‌می‌گیرد.

در این بخش به مطالعه روش‌هایی ‌می‌پردازیم که به صورت توزیعی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات پاره‌ای مربوط به وضعیت شبکه و مالکیت طیفی، به مدیریت منابع طیفی ‌می‌پردازند. این شیوه در شبکه‌های ‌رادیو‌شناختی با چند هاپ ضروری می باشد؛ زیرا که در این شبکه‌ها وضعیت مربوط به حفره‌های آزاد در حوزه زمان و فرکانس به شدت در حال تغییر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم