عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

طرح پروژه

با در نظر داشتن این که پروژه حاضر، بر مبنای توصیف شرایط موجود متهمین و (محکومین ) ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر  می‌پردازد. از روش پژوهشی توصیفی- پیمایشی که متناسب با موضوع پژوهش حاضر می‌باشد، استفاده شده می باشد.

در این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و پیمایشی برای تهیه مطالب و گرد آوری داده‌ها استفاده شده می باشد.

3-2 روش کتابخانه‌ای

     الف – برای تدوین مبنای نظری (تئوریک ) پژوهش: به مقصود تبیین ابعاد مسئله از دیدگاه نظری، مطالب با استفاده از کتاب و نشریات فارسی و لاتین و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش استفاده شده می باشد.

      ب- برای پاسخگویی به سئوالات و فرضیه‌های پژوهش پرسشنامه با 18 گویه در پنج مقوله مورد نظر تنظیم گردید.

3-3 روش پیمایشی

      از آنجا که برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر از متهمین و ( محکومین ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر ضروری بود ابزار جمع آوری اطلاعات تهیه شود. لذا آغاز از طریق نظرخواهی و مصاحبه با متخصصان فن و اساتید صاحب نظر نسبت به تهیه ابزار اندازه گیری اقدامات لازم صورت پذیرفت و به این ترتیب با استفاده از ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) محقق ساخته، داده‌های مربوطه به متهمین و( محکومین ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر جمع آوری شد و به وسیله آمار توصیفی فراوانی آن‌ها توصیف شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-4 جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل  یک صفت مشترک می‌باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت ( صفت‌ها ) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد [1]. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متهمین و محکومین به جرم حمل و استعمال مواد مخدر استان اصفهان که همگی در اردوگاه اصفهان به سر می‌برند. که تعداد این افراد در زندان در سه ماه اول یال 1391 برابر با 3000 نفر می‌باشد.

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-5-1 حجم نمونه

     انجام هر پژوهش عملی مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد، به همین دلیل امکان مطالعه کامل جمعیت [2] (جامعه ) به صورت سرشماری [3] وجود ندارد،لذا پژوهشگران با در نظر داشتن چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه گیری [4] اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم [5] این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند.

به همین مقصود محقق بایستی با در نظر داشتن مقتضیات روش پژوهش، ماهیت داده‌ها، نوع ابزار گرد آوری آن‌ها و ساختار جامعه آماری و غیره نمونه‌ای را که معرف کیفیات و کمیات جامعه باشد انتخاب نماید [6].

بر این اساس و با در نظر داشتن محدودیات پژوهش از بین 3000 نفر جامعه آماری متهمین به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در استان اصفهان با مراجعه به جدول مورگان، حجم نمونه به تعداد 40 نفر تعیین شد.

3-5-2 روش نمونه گیری

به مقصود گرداوری داده‌های مورد نیاز درمورد افراد جامعه می‌توان یکی از روش‌های زیر را بکار برد :

الف: گردآوری داده‌ها از طریق شمارش کامل افراد.

ب: گردآوری داده‌ها از طریق نمونه گیری.

در پژوهش‌های علوم رفتاری، نمونه گیری در مقایسه با شمارش کامل از چند جنبه برتری دارد، مانند این جنبه‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد :

1- با صرفه بودن.

2- سرعت اقدام و کوتاه‌تر بودن زمان مورد نیاز.

3- کیفیت داده‌ها از طریق دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آن‌ها.[7]

عمده‌ترین مسئله نمونه گیری، انتخاب واقعی نمونه می باشد. ملاحظه‌های نظری که در این ارتباط بایستی مورد توجه قرار گیرد، عبارت می باشد از :    الف) نماینده واقعی بودن نمونه     ب) تصادفی بودن

مانند روش‌های نمونه گیری، نمونه گیری سیستماتیک یا منظم می باشد. در این روش برای انتخاب یک نمونه به حجم N از یک جامعه به حجم N، آغاز حجم جامعه را بر حجم نمونه تقسیم می‌کنیم تا فاصله نمونه گیری مشخص شود :

  سپس یک عدد تصادفی را چنان انتخاب می‌کنیم که کوچک‌تر یا مساوی فاصله نمونه گیری باشد. و این عدد مبنای شروع کار خواهد بود پس از آن فاصله نمونه گیری را با اولین فرد نمونه جمع می‌شود و دومین فرد نمونه تعیین می‌شود. و به این ترتیب فاصله را به نمونه انتخاب شده اضافه می‌کنیم. و سومین فرد نمونه بدست می‌آید.

مزیت نمونه گیری سیستماتیک، سهولت انتخاب واحدهای نمونه می باشد. این روش نمونه گیری در صورتی بکار می‌رود که : الف) فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه (چارچوب نمونه گیری ) در دسترس باشد. ب) تغییرات در جامعه مورد مطالعه شدید نباشد[8].

در پژوهش حاضر محقق با در نظر داشتن امکانات و نوع پژوهش برای نمونه گیری از روش سیستماتیک استفاده کرده می باشد. به طوری که در آغاز تمامی متهمین ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر لیست شده در مرحله بعد فاصله نمونه گیری از تقسیم تعداد جامعه آمار (3000 نفر ) بر 40 نفر بدست آمد سپس بر اساس فرمول روش نمونه گیری سیستماتیک نمونه‌های مورد نظر انتخاب شدند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد