پایان نامه ارشد:ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین

استحکام داده­ها یا محدودیت­های بازسازی را می توان به صورت k مجموعه­ی محدب مدل نمود:

محدودیت هموارسازی می­تواند بصورت زیر تعریف گردد:

که  تصریح به نُرم­های مختلف دارد. محدودیت دامنه نیز می­تواند به صورت زیر مدل گردد:

با گروهی از مجموعه­های محدب M، راه حل مورد نظر در اشتراک این مجموعه   نهفته می باشد. روش POCS برای یافتن یک نقطه در مجموعه­ی اشتراک و با در نظر گرفتن یک حدس اولیه،­ از الگوریتم بازگشتی زیر بهره گیری می­کند:

که X0 حدس اولیه، و Pi اپراتور ترسیم­گر می باشد که یک نقطه را داخل مجموعه­های محدب بسته Ci رسم می­کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: