پایان نامه ارشد:ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت

در این قسمت روشهای موجود در زمینه الگوهای کنترلی خاص که زیر مجموعه کنترل اضطراری هستند مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در حالت کلی کنترل اضطراری در سیستم قدرت می‌تواند به سه طریق صورت گیرد [22].

1-تحلیل زمان واقعی – کنترل زمان واقعی

2-تحلیل غیر زمان واقعی – تطبیق زمان واقعی

3-تحلیل زمان واقعی –تطبیق زمان واقعی

در حال حاضر دسترسی به مورد اول هنوز دور از انتظار می باشد و نیاز به مطالعات و ابزارهای مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارد.

قبل از ورود به بحث جزیره‌سازی سیستم موردها کلی و جایگاه سیستم SPS مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

طرح حفاظتی ویژه به صورت زیر تعریف می گردد.

این طرح یک الگوی حفاظتی برای تشخیص شرایط خاص در سیستم قدرت می باشد که این شرایط خاص منجر به تنشهای غیرمعمول در سیستم می گردد تا یک سری اعمال کنترلی از پیش ‌تعیین‌ شده را برای مقابله با شرایط به وجودآمده به صورت کنترل شده انجام دهد. در بعضی حالات، SPS برای تشخیص شرایط خاص سیستم مانند اضافه بار، ناپایداری و فروپاشی در سیستم بهره گیری می گردد. این اعمال از پیش‌تعیین شده ممکن می باشد شامل بازکردن یک یا چندین خط، خارج‌کردن یک ژنراتور، تغییر توان انتقالی با خطوط HVDC، بارزدایی و جزیره‌سازی باشد که همگی برای کاهش اثرات مساله ایجاد شده مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. انواع معمول حفاظت مانند حفاظت خطوط و ادوات دیگر سیستم قدرت غیر از این نوع سیستم حفاظتی نمی‌باشند. بر اساس گزارشهای موجود CIGRE و IEEE‌ در مورد SPS‌ موردها زیر قابل توجه می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: