. واقعیت سنجی
واقعیت سنجی شامل درک موقعیت کنونی، کوشش برای حفظ شرایط درست وتجربه رویدادها آن‌گونه که واقعا هستند، به دور از خیالبافی و رویا پردازی می باشد. به عبارت کلی واقعیت سنجی به معنای توانایی درک موقعیت جدید می باشد.
۱۲٫ تحمل فشار
توانایی مقاومت در برابر رویدادها و موقعیت‌های فشارزا بدون توقف، همراه با سازگاری فعال و مثبت بدون از پا درآمدن را، تحمل فشار می‌گویند.
به عبارت دیگر “تحمل فشار” قابلیت انتخاب روش‌هایی برای سازگاری با فشار و چاره ‌جویی و یافتن راه حل‌های مناسب و داشتن توجه خوش‌بینانه به توانایی خود در برخورد با موقعیت‌های جدید برای غلبه بر مشکل به ‌دور از هیجانات شدید می باشد.
۱۳٫ کنترل تکانه
بارها شاهد عصبانیت‌های شدید اطرافیان خود بوده‌اید، طوری‌که تعجب شما را بر انگیخته، که چرا این موضوع تا این حد او را خشمگین کرده می باشد و یا چرا او نامتناسب با موقعیت و این چنین تند واکنش نشان داد؟ توانایی به تاخیر انداختن تکانه، وسوسه انجام عملی، تحت عنوان کنترل تکانه نامگذاری شده می باشد. این توانایی شامل قابلیت پذیرش تکانه‌های پرخاشگرانه، خودداری وکنترل خشم می باشد. در واقع خویشتن‌داری و توانایی مهار احساسات و به تعویق انداختن کامروایی درجهت رسیدن به هدف مشخص را کنترل تکانه گویند.
۱۴٫ خرسندی
مقصود توانایی لذت بردن از زندگی خود و دیگران و داشتن رضایت از زندگی می باشد. به‌طور کلی خرسندی با شادی و نشاط ارتباط دارد. به عبارت دیگر زمانی که افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، شادی را تجربه خواهند کرد
۱۵٫ خوش بینی
توانایی روشن دیدن زندگی و داشتن توجه مثبت، حتی در زمان بداقبالی که نشان دهنده امید به زندگی می باشد. مقصود از خوش بینی، ساده انگاری نیست؛ مهم این می باشد که واقعیت‌ها را زیبا دید.

هوش هیجانی (عاطفی)، یک نوع مهارت اجتماعی می باشد، همراهی با مردم، مدیریت عواطف و احساسات در روابط و توانایی ترغیب و رهبری دیگران. “هوش هیجانی (عاطفی) یا هوش اجتماعی شامل ۴ مهارت می باشد (خود[۱]–دیگران[۲]–اگاهی[۳]–اقدام[۴])                                                                                           که با ترکیب این ها, مؤلفه های بنیادی هوش هیجانی (عاطفی) به دست می آید .

خودآگاهی ( شامل: خود ارزیابی، اعتماد به نفس )

خودگردانی ( شامل: خویشتن داری و قابل اعتماد بودن، وجدان سازگاری، انگیزه پیشرفت و ابتکار )

آگاهی اجتماعی ( شامل: همدلی، ‌آگاهی سازمانی و انگیزه خدمت )

مهارت های اجتماعی (شامل: توان تاثیرگذاری، رهبری،  مدیریت تعارض ایجاد ارتباط و کار گروهی)

خودآگاهی[۵]: یک نوع توانایی فردی می باشد برای درک احساسات و حالات خلقی. خودآگاهی به شخص کمک می کند تا همیشه بر افکار و احساسات خود نظر داشته و پس در جهت درک آن ها به فرد کمک می کند.

خودگردانی[۶]: یا مدیریت عواطف:[۷]مهارتی می باشد که به افراد کمک می کند تا احساسات خود را به صورت مناسب و جامعه پسندانه نشان دهند. به زبان دیگر به فرد درکنترل عصبانیت، ناراحتی و ترس کمک می‌کند.

آگاهی اجتماعی:[۸] عبارت می باشد از توانایی درک احساسات دیگران و استفاده از احساسات خود در جهت دستیابی به اهداف.

مهارت های اجتماعی[۹]: عبارت می باشد از ارتباط با دیکران در موقعیت های مختلف اجتماعی و در اصل به معنای توانایی ادامه ارتباط با در نظر داشتن احساسات افراد یا همان ظرفیت اجتماعی می باشد.

[۱]Self

[۲] Others

[۳] Awareness

[۴] Action

[۵] Self Awareness

[۶] Self Management

[۷] Managing Emotions

[۸] Social Awareness

[۹] Social Skills

متن کامل پایان نامه