روش کار

الف. نوع روش پژوهش:

روش پژوهش در این پژوهش که از نوع کاربردی

تحلیل داده ها- توصیفی (تحلیل رگرسیون) می‌باشد.

ب. روش گرداوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه­ای و غیره)

در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.

ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

هدف اصلی در این پژوهش مطالعه تاثیر عوامل دورنی و بیرونی موثر بر سودآوری بانک‌ها در ایران (دولتی و خصوصی) در ایران براساس تحلیل رگرسیون می باشد. داده‌های مورد استفاده در الگوی فوق به صورت پنل قرار گرفته، مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی کشور طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۲ و از گزارش عملکرد سالانه‌ی بانک‌ها (صورت‌های مالی) استخراج می‌شود. پس از جمع‌آوری اطلاعات، مدل رگرسیونی فوق‌الذکر با استفاده از روش داده‌های تابلویی (پنل دیتا) و نرم افزار اقتصادی Eviews 8 قابل برآورد می‌باشد.

۱-۸٫ حدود وقلمرو پژوهش

الف. قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر عومل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.

ب. قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران متشکل از ۵ بانک دولتی شامل بانک ملی، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن و پست بانک، ۱۲ بانک خصوصی شامل بانک ملت، بانک رفاه، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک پاسارگارد، بانک شهر، بانک کارآفرین، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک سامان و بانک اقتصاد جدید می‌باشد.

ج. قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ می‌باشد.

۱-۹٫ ساماندهی پایان‌نامه

با در نظر داشتن موضوع پژوهش در این پایان‏نامه پنج فصل به صورت ذیل در نظر گرفته شده می باشد:

فصل اول- کلیات: در این فصل به ارائه اظهار مسئله ، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش و فرضیه‏های پژوهش پرداخته می‏شود.

فصل دوم- در این فصل ادبیات نظری پژوهش ارائه می‌‌شود. در بخش دوم نیز بیشینه پژوهش ارائه می‌شود.

فصل سوم- در این فصل روش پژوهش ارائه می‌شود

فصل چهارم- در این قسمت با در نظر داشتن ادبیات موضوع و روش پژوهش ارائه شده، به مطالعه و ارزیابی مدل مورد نظر می­پردازیم.

فصل پنجم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات: در این فصل براساس مطالب اظهار شده در فصول پیشین، به ارائه نتایج بدست آمده از پژوهش و راهکارهای لازم جهت حصول نتایج بهتر می‏پردازیم.

 

۱-۱۰٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل  و وابسته  پژوهش:

ROAسودآوری: متغیر وابسته پژوهش که توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‌ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری مبلغی اضافی ‏به نام سود برای شرکت باقی بماند.‏

 LogAاندازه بانک: متغییر مستقل پژوهش اندازه بانک معمولا به صورت کل داریی‌ها اندازه‌گیری می‌شود و در بین متغیرهای خاص بانک، اندازه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، زیرا هر چه بانکی بزرگتر باشد، برای تخصیص هزینه‌های ثابت مبلغ کمتری پرداخت می‌کند و اینکه آن برای بانک‌ها جهت به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار و سودآوری بالا مفید می باشد.

CAکفایت سرمایه: متغییر مستقل پژوهش هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران بانک می باشد. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به آن نرخ بازده ارزش ویژه نیز گفته می‌شود بهترین معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت بانک در دستیابی به این هدف می باشد.

LQDنقدینگی: متغییر مستقل پژوهش در سیستم بانکی، نقدینگی از مهم‌ترین عنصر داخلی به شمار می‌آید، زیرا که کمبود آن، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌کند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک