مکتب هستی گرایی:

ویکتورفرانکل[۱]توجه فرانکل به سلامت روان تأکید عمده را براراده معطوف  به معنا می گذارد.جستجوی معنا مستلزم پذیرفتن مسئولیت شخصی می باشد.هیچ کس وهیچ چیز به زندگی بشر معنا نمی دهد مگر خودش .بشر بایستی با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی وزندگی روبرو شود ومعنایی درآن بیابد .به نظر فرانکل ماهیت وجودی بشر از سه عنصر معنویت ،آزادی ومسئولیت تشکیل شده می باشد وسلامت روان مستلزم تجربه شخصی این ۳ عامل می باشد.معیار سنجش معنا دار بودن زندگی کیفیت آن می باشد نه کمیت آن.حصول وکاربرد معنویت ،آزادی ومسئولیت نیز با خود بشر می باشد.  بنا به نظریه فرانکل بشر کامل بودن یعنی با کسی یا چیزی فراسوی خود پیوستن،به عقیده فرانکل جستجوی هدف در خود،شکست خویشتن می باشد.لذا وی هدف رشد وتکامل انسانرا تحقق خود نمی داند بلکه چیزی بالاتر از آن می داند. سلامت روان یعنی از مرز در نظر داشتن خود گذشتن،از خود فراتر رفتن وجذب معنا ومنظوری شدن.

در این صورت  خود نیز به طورطبیعی وخود به خود تحقق می یابد. (شولتر،۱۳۶۴وفرانکل،۱۳۷۵).

[۱]Victor Frankl

 متن کامل پایان نامه


دیدگاهتان را بنویسید