۲-۱-۱-۲- تعریف انجمن مشترک ملی از اختلال­های یادگیری

انجمن مشترک ملی برای اختلال­های یادگیری[۱](۱۹۸۸؛ به نقل از هالاهان و کافمن، ۲۰۰۳؛ ترجمه علیزاده و همکاران، ۱۳۸۸) تعریف زیر را ارائه داده می باشد:

اختلال­ یادگیری اصطلاحی عام می باشد که به گروهی ناهمگن[۲] از اختلال­ها اشاره دارد که به صورت مشکلات معنادار در اکتساب[۳] و کاربرد شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال[۴]یا توانایی­های ریاضی بروز می­کند. این اختلال­ها ذاتی و درونی هستند، فرض بر این می باشد که از اختلال در کارکرد سیستم اعصاب مرکزی ناشی می­شوند و احتمال وقوع آنها در تمام دوران زندگی هست. مشکل در خودنظم­دهی، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی ممکن می باشد با اختلال­ یادگیری همراه باشد اما ایجادکننده­ی آن نیست. اگرچه
اختلال­ یادگیری ممکن می باشد با سایر معلولیت­ها(برای مثال تفاوت­های فرهنگی، آموزش ناکافی یا نامناسب) همراه باشد اما نتیجه این شرایط یا عوامل نمی­باشد.

جدیدترین تعریف اختلال یادگیری توسط مرکز ملی تحقیقات در اختلال­های یادگیری آمریکا[۵](۲۰۰۷؛ به نقل از به­پژوه، ۱۳۹۱) به توضیح زیر ارایه شده می باشد:

” اختلال یادگیری، عبارت می باشد از یک اختلال عصب­شناختی[۶]که توانایی­های مغز را در زمینه­ی دریافت، پردازش، ذخیره کردن، بازیابی و پاسخگویی به اطلاعات تحت تأثیر قرار می‌دهد”.

کرک و چالفنت( ۱۹۸۴؛ به نقل از به­پژوه، ۱۳۹۱) اختلال یادگیری را به دو دسته کلی تقسیم می­کنند:

“الف) اختلال­های یادگیری رشدی: شامل اختلال در توجه، حافظه، ادراک، تفکر، گوش کردن، توانایی حسی- حرکتی، زبان و گفتار می­باشد.

ب) اختلال­های یادگیری در امور آموزشگاهی: اختلال در خواندن، نوشتن، حساب کردن و هجی­کردن می باشد”.

[۱]. National Joint Committee for Learning Disabilities

[۲]. Heterogeneous

[۳]. Acquisition

[۴]. Reasoning

[۵]. National Research Center on Learning Disabilities

[۶]. Neurological Disorder

متن کامل پایان نامه