۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- اهداف کلی

 • مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان
 • مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.
 • مطالعه ارتباط بین شیوه های حل تعارض و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.

۱-۴-۲- اهداف جزئی

 • شناسایی میزان ارتباط بین سبک رقابتی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.
 • شناسایی میزان ارتباط بین سبک ملزم شده و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.
 • شناسایی میزان ارتباط بین سبک مسلط و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.
 • شناسایی میزان ارتباط بین سبک اجتناب و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.
 • شناسایی میزان ارتباط بین سبک مصالحه و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.
 • شناسایی ارتباط بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.
 • شناسایی ارتباط بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.
 • شناسایی ارتباط بین عدالت تعاملی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان.

متن کامل پایان نامه