۲-۲-۴- ادراک امور حسی

گاهی ادراک تنها برای درک امور حسی اطلاق می‌ شود که در این صورت تفاوت این نوع ادراک با علم مانند تفاوت در نوع می باشد که هر دو تحت یک جنس جمع می‌ شوند یعنی ادراک مطلق جنس وادراک حسی وعلم انواع آن می‌ باشد .(سبحانی، ۱۳۹۰)

۲-۲-۵- ادراک به معنای رویت

بسیاری از دانشمندان مانند شیخ طوسی در تفسیر آیه شریفه (لا تدرکه الا بصار وهویدرک الابصار ) تصریح می‌‌کند که معنای ادراک در آیه همان رویت می باشد اما غالب دانشمندان اهل سنت ذیل همین آیه تصریح می‌‌کنند که ادراک با رویت تفاوت می‌‌کند، زیرا ادراک به معنای احاطه کامل می باشد وبرخی از دانشمندان تصریح کرده اند یکی از راههای ادراک حسی می باشد وهرگاه ادراک با بصر مقرون شود از آن جز رویت فهمیده نمی‌ شود وسایر حواس نیز این چنین اند .(افضلی، ۱۳۸۸)

۲-۲-۶- مدرک بودن خداوند

همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که خداوند مدرک می باشد دلیلی که برای اثبات مدرک بودن خداوند اقامه شده می باشد که خداوند حی بوده وهر موجودی که حی باشد وهیچ آفتی نداشته باشد، سمیع ومدرک می باشد، پس خداوند مدرک می باشد. دلیل دیگر این که ادراک یکی از صفات کمال می باشد واگر خداوند به این صفت متصف نشود وبه ضد آن متصف خواهد شد که نقص ودرباره خداوند محال می‌ باشد، لازم می باشد خداوند به این صفت متصف خواهد شد .شیخ مفید ادراک را علم خداوند به محسوسات دانسته وگفته می باشد خداوند مدرک می باشد یعنی به آن چیز که به حواس درک می‌ شود عالم می باشد .دلیل چنین می باشد که خداوند بر همه معلومات که مدرکات نیز جز آن می باشد عالم می باشد پس عالم به مدرکات نیز هست ومطلوب همین می باشد  (مرعشی نجفی،۱۴۰۵ق).

 

 متن کامل پایان نامه


دیدگاهتان را بنویسید