۱-۶- فرضیه­های پژوهش

پژوهش حاضر که به مقصود فراهم ساختن شواهدی از ارتباط میان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی انجام گرفته می باشد بر مبنای فرضیه­های ذیل می باشد.

۱-۶-۱- فرضیه کلی: بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دختر و پسر سوم دبیرستان ارتباط هست.

 

۱-۶-۲- فرضیه­های جزئی

۱- بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت هست.

۲- بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت هست.

۳- بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دختر سوم دبیرستان ارتباط مثبت هست.

۴- بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دختر سوم دبیرستان ارتباط مثبت هست.

۵- بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان پسر سوم دبیرستان ارتباط مثبت هست.

۶- بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان پسر سوم دبیرستان ارتباط مثبت هست.

 

متن کامل پایان نامه