۱-۶-فرضیات پژوهش

۱-۶-۱-فرضیه اصلی:

بین آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان ارتباط معناداری هست.

۱-۶-۲- فرضیه‌های فرعی:

۱- بین تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجانی ارتباط معنی داری هست.

  • بین آلکسی تایمیا با سبک‌های ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست.

۳- بین تیپ شخصیت D و کنترل گری در ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست

۴-بین تیپ شخصیتی D و دو سو گرایی در ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست.

۵- بین آلکسی تایمیا و کنترل گری در ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست.

۶- بین آلکسی تایمیا و دو سو گرایی در ابراز هیجان ارتباط معنی داری هست.

۷- بین دانشجویان دختر و پسر در خصوص آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D و سبک‌های ابراز هیجانی تفاوت معنی داری هست.

 

۱-۷- تعریف عملیاتی و مفهومی‌متغیرها

الکسی تایمیا:

تعریف مفهومی: آلکسی تایمیا به عنوان یک اختلال چند بعدی اینگونه تعریف می‌شود؛ دشواری در شناسایی احساسات[۱]، دشواری در توصیف احساسات[۲] و سبک تفکر بیرون مدار[۳]، درکل آلکسی تایمیا را می‌توان نقص در بازنمایی هیجان ها، نقص در پردازش شناختی و تنظیم حالات هیجانی بین فردی در نظر گرفت (تیلور و بگبی، ۲۰۰۴).

تعریف عملیاتی: در این مطالعه مقصود از الکسی تایمیا نمره ای می باشد که آزمودنی در هر یک از مولفه‌های مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (TAS_20) بدست آورده می باشد.

[۱] . difficulty in indentifying feelings

[۲] . difficulty in describing feelings

[۳] . externally-oriented thinking

 

 متن کامل پایان نامه