۲-۲-۳- ویژگی‌های آلکسی تایمیا

آلکسی تایمیا، ساختاری می باشد که احتمالاً با کنترل هیجانی مرتبط می باشد (کینگ[۱] و همکاران، ١٩٩٢). آلکسی تایمیا عدم ابراز هیجانها،  به دلیل نقص در توانایی برای پردازش و تنظیم هیجانها به شیوه شناختی (گرین[۲]  و همکاران، ١٩٩١؛به نقل از سرویس[۳] و همکاران،  ١٩٩٩) یا بازداری آگاهانه تر ابراز هیجانی می باشد. آلکسی تایمیا، یک اختلال ویژه در کارکرد روانشناختی می باشد که به وسیله مشکلاتی در توانایی برای اظهار کلام عاطفه و برای خیال پردازی ماهرانه مشخص می‌شود. این اختلال سه مؤلفه اصلی دارد که عبارتند از: الف) مشکل در تشخیص احساسهای شخصی؛ ب)مشکل در توصیف احساسها و افکار جهت گیری شده به بیرون  و کوشش در تطبیق خود با نظرات دیگران (همان منبع).

مشکل در ابراز هیجان و تمیز حالتهای هیجانی از حواس بدنی، از مشخصه‌های دیگر آلکسی تایمیا می باشد (گراس[۴] و همکاران،٢٠٠٠). اندازه گیری آلکسی تایمیا مخصوصاً در بیماران می‌تواند مهم باشد؛ زیرا بین نوع اولیه و ثانویه اختلال، تمایزهایی قائل شده اند. نوع ثانویه این اختلال،  بازداری هیجانی در واکنش به یک تجربه آسیب زا را نشان می‌دهد (سرویس و همکاران،  ١٩٩٩). ناتوانی در بازشناسی و توصیف کلامی‌هیجان‌های شخصی،  فقر شدید تفکر نمادین که آشکار سازی برخورد ها، احساسات، تمایلات وسائق‌ها را محدود می‌کند، ناتوانی در به کارگیری احساسات به عنوان علایم مشکلات هیجانی،  تفکر انتزاعی در مورد واقعیت‌های کم اهمیت بیرونی، کاهش یادآوری رویاها، دشواری در  فرق بین حالت‌های هیجانی و حس‌های بدنی،  فقدان جلوه‌های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی. همچنین نارسایی در تنظیم و مدیریت هیجان‌ها (فرآیند گذار از پردازش به اقدام) نیز از ویژگی‌های نارسایی هیجانی می باشد (باگبی و همکاران، ۱۹۹۴).

[۱]. King

[۲] .Green

[۳] . Servaes

[۴]. Gross

 متن کامل پایان نامه