۱-۶-تعاریف مفهومی متغیرها

 

هوش عاطفی: گلمن[۱] (۱۹۹۵) معتقد می باشد، هوش عاطفی شامل خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت ارتباط می باشد. از نظر پترایدز و فارنهام[۲] (۲۰۰۱) ابعاد هوش عاطفی عبارتند از درک عواطف، کنترل عواطف، مهارت‌های اجتماعی و خوش‌بینی (یوسفی و صفری، ۱۳۸۸).

کیفیت زندگی: سازمان بهداشت جهانی[۳]، کیفیت زندگی را ادراک افراد از موقعیت زندگی‌شان و همچنین در ارتباط با بافت فرهنگی و نظام‌های ارزشی محیط زندگی‌شان و مرتبط با اهداف، معیار‌ها، و علایق‌شان می‌داند. این کیفیت تحت تاثیر تعامل عواملی زیرا سلامتی جسمی و روانی، مذهبی بودن و روابط و عناصر محیطی می باشد (سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۸).

 همدلی: همدلی را  می‌توان  به صورت درک حالت یا موقعیت هیجانی فرد دیگر (بعد شناختی) و سهیم شدن و هماهنگی خود با هیجان آن فرد (بعد عاطفی) تعریف کرد (جولیف و فارینگتون[۴]، ۲۰۰۶).

هوش اخلاقی: مرز بین نوع دوستی و خودپرستی هوش اخلاقی می باشد که به معنای ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف و در نظر داشتن زندگی بشر و طبیعت و رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی می باشد (بوربا،  ۲۰۰۵).

[۱]– Goleman

[۲]– Petrides & Furnham

[۳]– World Health Organization

[۴] – Jolif & Farington

متن کامل پایان نامه