استاد راهنما:
دکتر محمود احمدیان عطاری

 
استاد مشاور:
مهندس حسین دلربائی
 
 
 
زمستان 1393
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست عنوان‌ها
1- پیش‌گفتار ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1 پپش‌گفتار ……………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 چشم‌انداز صد ساله‌ی دنیا در ارتباط با USG ……………………………………………………………………. 4
1-3 معرفی BPLC ………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4 چالش امنیتی ……………………………………………………………………………………………………………. 7
1-5 مطالعه نقاط آسیب‌پذیر شبکه در بخش خانگی ………………………………………………………………. 9
2- نیاز‌های امنیتی مقدماتی ………………………………………………………………………………………….. 16
2-1 نیازمندی‌های امنیتی …………………………………………………………………………………………………. 17
2-2 قسمت اول – PKI …………………………………………………………………………………………………… 21
2-2-1 استانداردسازی PKI ……………………………………………………………………………………………… 25
2-2-2 امنیت خودکار بر مبنای لنگر‌های اعتماد ……………………………………………………………………. 26
2-2-3 افزودن ویژگی‌های بیش‌تر به گواهی‌نامه‌ها ………………………………………………………………… 27
2-2-4 اضافه کردن ابزارهای PKI که مختص شبکه‌ی توزیع هوشمند هستند………………………………………. 28
2-3 قسمت دوم – رایانش مطمئن …………………………………………………………………………………….. 28
2-4 سایر اجزاء ساختاری ……………………………………………………………………………………………….. 33
2-4-1 ساختار کلی ………………………………………………………………………………………………………. 33
2-4-2 حوزه‌ی شبکه‌های بی‌سیم …………………………………………………………………………………….. 35
2-4-3 نقشه‌ی پاسخ به رویداد ………………………………………………………………………………………… 36
2-4-4 دامنه‌ی تاثیر‌پذیری دستگاه………………………………………………………………………………………. 37
3- مطالعه نفوذ از طریق فضای تبادل اطلاعات و فرضیات مقدماتی شبیه‌سازی ………….. 39
3-1 تشخیص نفوذ در شبکه‌ی توزیع هوشمند ……………………………………………………………………… 40
3-2 طراحی سامانه …………………………………………………………………………………………………………. 40
3-2-1 ساختار شبکه …………………………………………………………………………………………………….. 40
3-2-2 پیمانه‌های IDS ………………………………………………………………………………………………….. 43
3-2-3 الگوی شبکه‌ی تورینه‌ و الگوریتم مسیریابی بهینه …………………………………………………………. 45
3-2-4 SVM برای دسته‌بندی نفوذ‌ها …………………………………………………………………………………. 48
3-2-5 الگوریتم دسته‌بندی انتخاب تولید مثلی برای تشخیص نفوذ …………………………………………….. 49
3-2-6 مجموعه داده و پیش پردازش ………………………………………………………………………………… 53
4- شبیه‌سازی و نتایج بهره‌برداری شده ……………………………………………………………………….. 62
4-1 توزیع حمله‌های احتمالی در لایه‌های مختلف IDS ………………………………………………………… 63
4-2 توپولوژی شبکه و بهینه‌سازی الگوریتم مسیریابی آن ……………………………………………………… 64
4-3 تشخیص نفوذ با بهره گیری از IDS ………………………………………………………………………………….. 71
4-4 نتایج شبیه‌سازی و بحث در مورد آن‌ها ……………………………………………………………………….. 73
5- نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها …………………………………………………………………………………………… 76
5-1 نتیجه‌گیری و بحث‌های پیش رو ………………………………………………………………………………… 77
فهرست مرجع‌ها …………………………………………………………………………………………………………… 79
پیوست الف) تصاویری از شبیه‌سازی با نرم‌افزار Weka ………………………………………………… 84
پیوست ب) کد‌های مربوط به الگوریتم‌ مسیریابی بهینه‌ی primal-dual و الگوریتم‌های دسته‌بندی کننده‌‌ی AIS …………………………………………………………………………………………….. 88
پیوست ج) نمایش مجموعه داده‌ی NSLKDD در قالب ویژگی‌های آن ………………… 97
پیوست د) نمودارهای آماری از پیشرفت پروژه‌ی BPLC در کشورهای عضو OECD ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول‌ها
جدول 1-1 مطالعه حضور فناوری BPLC در کشور‌های پیشرفته تا سال 2007 میلادی …………………..6
جدول 2-1 قابلیت‌های لایه‌‌ی 2 بی‌سیم ……………………………………………………………………………….. 20
جدول 3-1 حذف نمونه‌های اضافی در مجموعه داده‌ی آموزشی …………………………………………….. 54
جدول 3-2 حذف نمونه‌های اضافی در مجموعه داده‌ی آزمایشی…………………………………………….. 54
جدول 3-3 ویژگی‌های مجموعه داده‌ی NSL-KDD …………………………………………………………… 55
جدول 3-4 مفهوم ویژگی‌های مجموعه داده‌ی NSL-KDD ………………………………………………….. 55
جدول 3-5 حمله‌های گنجانیده شده در مجموعه داده‌ی NSL-KDD ……………………………………… 58
جدول 4-1 جدول مسیریابی ارتباطات میان گره‌ها ………………………………………………………………… 69
جدول 4-2 مسیریابی داده‌ی دسته‌بندی نشده‌ی محلی به IDSهای لایه‌ی بالاتر…………………………….. 69
جدول4-3 پارامترهای تاثیر‌گذار و مقادیر بهینه‌شده در دو الگوریتم AIS……………………………………. 72
جدول 4-4 مقادیر FPR، FNR و DR کل برای ‌IDS‌ها …………………………………………………………. 75
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها و نمودار‌ها
شکل 1-1 چارچوب مفهومی از شبکه‌های توزیع هوشمند ………………………………………………………… 3
شکل 1-2 مناطقی از ایالات متحده­ی امریکا که شبکه‌ی USG در آن‌ها پیاده­سازی شده می باشد…………. 5
شکل 1-3 مقایسه‌ی هزینه‌ی اجرا و پیاده‌سازی BPLC پیش روی سایر فناوری‌های ارتباطی ……………… 7
شکل 2-1 فرآیند‌ پایه‌ی PKI ……………………………………………………………………………………………… 22
شکل 2-2 الگوی رایانش مطمئن ………………………………………………………………………………………… 29
شکل 2-3 الگو‌ی قراردادی منطقی شبکه‌ی هوشمند ………………………………………………………………. 34
شکل 2-4 نقشه‌ی پاسخ به رویداد ……………………………………………………………………………………… 36
شکل 3-1 ساختار امنیتی شبکه‌ی سه لایه و نقاط تحت تاثیر حمله ……………………………………………… 42
شکل3-2 ساختار پیمانه‌ی تحلیل‌گر برای بخش HAN…………………………………………………………….. 44
شکل 3-3 الگوی سامانه‌ی تشخیص نفوذ برای بخش HAN …………………………………………………….. 44
شکل3-4 الگوی سامانه‌ی تشخیص نفوذ برای بخش NAN ……………………………………………………… 45
شکل3-5 الگوی سامانه‌ی تشخیص نفوذ برای بخش WAN …………………………………………………….. 45
شکل 4-1 شکل یک شبکه‌ی BPLC کوچک در محیط خانگی از دید قدرت ………………………………64
شکل 4-2 شکل یک شبکه‌ی BPLC کوچک در محیط خانگی از دید قدرت ………………………………65
شکل 4-3 شکل یک شبکه‌ی BPLC کوچک در محیط خانگی برای تحلیل شبکه‌ای ……………………66
شکل 4-4 چگونگی‌ی انتخاب مسیریابی بهینه در سامانه‌ی تشخیص نفوذ ……………………………………………..68
شکل 4-5 شکل مسیریابی داده‌ی دسته‌بندی نشده‌ی محلی به IDSهای لایه‌ی بالاتر …………………………..70
شکل 4-6 نتایج نهایی مقایسه‌ی IDSهای از نوع AIS و SVM در شبیه‌سازی ……………………………………74
در این پایان‌نامه به مقصود سهولت و کوتاه­تر شدن متن، از اختصارهای زیر بهره گیری شده می باشد:
استاندارد رمزنگاری سه­گانه­­ی­ داده                                 (Triple Data Encryption Standard) 3DES
احراز هویت، مُجاز شناسی، و حساب­رسیAAA (Authentication, Authorization, and Accounting)
استاندار پیشرفته‌ی رمزنگاری                                              (Advanced Encryption Standard) AES
سامانه‌ی ایمنی مصنوعی                                                                     (Artificial Immune System) AIS
زیرساختار کنتور پیشرفته                                                  (Advanced Metering Infrastructure) AMI
پیمانه‌ی تحلیل‌گر                                                                                               (Analysis Module) AM
انتقال داده‌ی پهن­باند از طریق خطوط قدرت       (Broadband Power Line Communication) BPLC
مرجع صادر کننده­ی گواهی­نامه                                                                    CA (Certificate Authority)
کنترل‌کننده‌ی دسترسی مرکزی                                                       (Central Access Controller) CAC
پیمانه‌ی کنترلی                                                                                         (Controlling Module) CM
منع در خدمت                                                                                          (Denial of Service) DoS
پیمانه‌ی قطعه‌بندی داده                                                                 (Data Segmentation Module) DSM
شرکت‌های تامین خدمات و انرژی                               (Energy and Service Corporations) E&SC
سامانه‌ی توزیع انرژی                                                                   (Energy Distribution System) EDS
پردازنده‌ی سر جلویی                                                                                (Front-End Processor) FEP
سامانه­ی مکان­یابی جهانی                                                           GPS (Global Positioning System)
سامانه­ی راه­اندازی با قابلیت اطمینان بالا                                                     (High Assurance Boot) HAB
شبکه‌ی حوزه‌ی خانگی
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد برق قدرت: مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

 

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق