پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM

تکه ای از متن پایان نامه :

مدل سرآمدی EFQM یک مدل غیر تجویزی می باشد که ساختار آن بر پایه ارزش‌های هشت‌گانه و از 9 معیار و 32 زیر معیار شکل یافته می باشد. این مدل به‌گونه‌ای می باشد که معیارها و زیر معیارها بر هم تأثیر دارند و باهم مرتبط هستند و در حقیقت یک سیستم را تشکیل می‌دهند. این معیارها، هسته و قلب مدل هستند و مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می‌گیرند. معیارهای مدل EFQM به دو دسته توانمندسازها و نتایج تقسیم می‌شوند (همایونفر, 1389).

  • رهبران، مأموریت، آرمان، ارزش‌ها و اصول اخلاقی سازمان را ایجاد کرده و تأثیر الگو در فرهنگ تعالی را ایفا می‌کنند.
  • رهبران، شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد، توسعه و استقرار نظام‌های مدیریت و بهبود مستمر آن‌ها، مشارکت دارند.
  • رهبران، با مشتریان، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه تشریک‌مساعی می‌کنند.
  • رهبران، در کارکنان ایجاد انگیزه نموده و از آن‌ها حمایت و قدردانی می‌کنند.

1-1-1 معیار خط‌مشی و استراتژی

سازمان‌های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می‌کنند، به اجرا درمی‌آورند. خط‌مشی‌ها، اهداف و فرآیندها به‌مقصود تحقق استراتژی‌ها تدوین و جاری می‌شوند. خط‌مشی متعالی در موارد زیر اختصار می‌شود:

  • خط‌مشی و استراتژی بر اساس خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده ذی‌نفعان پایه‌ریزی می‌شوند.
  • خط‌مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیت‌های خلاقانه، پایه‌ریزی می‌شوند.
  • خط‌مشی و استراتژی تدوین‌شده، موردبازنگری قرار گرفته و به‌روز می‌شوند.
  • خط‌مشی و استراتژی از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی جاری می‌شوند.
  • خط‌مشی و استراتژی اشاعه داده شده و به اجرا در می‌آیند.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه