پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

آن بود که تعداد مرگ و میر فرزندان، تعداد سقط جنین، تعداد فرزندان دلخواه، با باروری ارتباط معناداری مستقیم داشته­اند و متغیرهایی مثل سن ازدواج، تحصیلات والدین، درآمد، و البته شغل شوهر با میزان باروری ارتباط معناداری معکوسی داشتند یعنی با افزایش آن باروری کاهش می­یابد.

ذوالفقاری­زاده کشکی (1386) در مطالعه­ای با “عنوان مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر میزان باروری زنان شاغل در دبیرستان­های شهر مرند” پرداخته و هدف از آن مطالعه روابط موجود بین عوامل اجتماعی و اقتصادی همچون سن زن در اولین ازدواج، ترجیح جنسی به نفع فرزند پسر و میزان درآمد، شغل مرد و زن و… بر میزان باروری می باشد. که با روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه به سؤالات بسته و نیز به روش اسنادی کتب پایان­نامه می باشد. نتایج این پژوهش نشان داده، که بین سن زن در اولین ازدواج و میزان درآمد والدین و ترجیح جنسی به نفع پسر با باروری ارتباط معناداری هست. بین نوع شغل مردان با باروری ارتباط معنادار وجود ندارد.

شیروانی (1386) در تحقیقی تحت عنوان “استفاده از روش­های طبیعی پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن” این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک در مورد 304 زن متاهل 49-15 ساله غیرباردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی قائم شهر انجام گرفته می باشد. یافته­های این پژوهش نشان داده که نسبت استفاده از روش­های طبیعی و طبی به ترتیب 39 و 60 درصد بود. از بین روش­های دو گروه، نزدیکی منقطع با فراوانی 37 درصد شایع­تر بوده می باشد. مهم­ترین علل استفاده از روش­های طبیعی، ترس از عوارض روش­های دیگر، راحت­تر بودن، تمایل همسر و اطمینان از تاثیر مشابه با روش­های دیگر بوده می باشد.

تورجیان­فر (1385) در تحقیقی تحت عنوان “مطالعه ارتباط عوامل اجتماعی و فرهنگی با توجه مردان نسبت به مشارکت در برنامه­های تنظیم خانواده” هدف این مطالعه شناخت توجه مردان نسبت به مشارکت در برنامه­های تنظیم خانواده و هم­چنین مطالعه ارتباط عوامل اجتماعی و فرهنگی با توجه نسبت به مشارکت انجام شده می باشد. این مطالعه به شیوه پیمایشی و به وسیله پرسشنامه بر روی 383 نفر مرد متاهل در سنین 25 تا 50 سال شهر شیراز صورت گرفته می باشد. یافته­های این پژوهش در بخش توصیفی حاکی از آن می باشد که 5/18 درصد از مردان دارای توجه منفی نسبت به مشارکت در برنامه­های تنظیم خانواده بوده اند و این درحالی می باشد که 64 درصد از افراد مورد مطالعه دارای توجه میانه و 7/16 درصد از آن­ها توجه مثبتی به مشارکت در این برنامه داشته­اند و در بخش استنباطی این پژوهش نشان داده که سن مرد، شغل مرد و زن، بعد خانوار، تفاوت سنی، میزان درآمد خانواده، تحصیلات زن و مرد بر روی توجه مردان نسبت به تنظیم خانواده تاثیر می­گذارد.

    منصوریان و خوشنویس (1385) تحقیقی تحت عنوان “ترجیحات جنسی زنان همسردار به رفتار باروری شهر تهران” داشته­اند. هدف این پژوهش تاثیر ترجیحات جنسی زنان همسردار بر گرایش آن­ها به رفتار باروری بوده می باشد. در این پژوهش از روش برآورده نشده که همگی در چگونگی کنترل رشد جمعیت تاثیر دارند، برنامه­ریزی و اجرا شده می باشد. داده­ها از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده می باشد. یافته­های این پژوهش نشان داده می باشد که از میان کل نمونه­های مورد مطالعه 63 درصد سابقه استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری را دارند. و از میان پاسخگویان 31 درصد حاملگی ناخواسته داشته­اند و 68 درصد حاملگی با برنامه قبلی داشتند. 49 درصد حاملگی ناخواسته به خاطر شکست روش­های

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده