پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

4- 11- پایایی[1]

 

مقصود از پایایی آزمون، دقت اندازه­گیری و ثبات آن می­باشد. پایایی مسئله­ای کمی و تکنیکی می باشد و بیشتر ناظر به این سؤال می باشد که ابزار اندازه­گیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه­گیری می کند. از این رو، شاخصی می باشد دال بر این که تا چه حد سنجه[2] (وسیله اندازه­گیری) دارای خطاهای تغییر پذیری[3] می باشد. مقصود از خطاهای اندازه­گیری این می باشد که وسیله اندازه­گیری نتواند به درستی واقعیتی را در زمان­های مختلف و واقعیات مشابه را در یک زمان به درستی بشناسد و دگرگونی­های آن را اندازه­گیری کند (ساروخانی، 147:1381). به مقصود سنجش سازگاری درونی گویه­ها می­توان از ضریب آلفای کرونباخ[4] استفاده کرد. هر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیک­تر باشد، حاکی از آن می باشد که گویه­ها انسجام درونی بیشتری باهم دارند. هرچه این مقدار به یک نزدیک‌تر باشد، قابلیت اعتبار مقیاس هم بیشتر می باشد. آلفای کرونباخ بایستی حداقل 70/0 باشد (البته بعضی هم این مقدار را 50/0 گفته­اند) تا قابلیت اعتماد گویه­ها کافی باشد (گودرزی، 33:1388). در ادامه آزمون آلفای کرانباخ برای گویه­ها و متغیرهای پژوهش ارائه می­شود.

 

جدول 4-1: ضرایب آلفای کرونباخ شاخص­ها

نیز باشد (هومن، 115:1385). متغیرهای مستقل پژوهش حاضر عبارتند از:

سن: تعداد سال­های کامل از زمان تولد تا زمان مراجعه به پرسشگر. این متغیر در سطح فاصله­ای سنجیده می‌شود.

میزان تحصیلات: میزان سال­هایی که فرد درس خوانده می باشد میزان تحصیلات پاسخگویان در قالب یک سوال باز سنجیده شده می باشد.

سن ازدواج: مقصود ما در این جا این می باشد که سن پاسخگویان به هنگام ازدواج چند سال بوده می باشد.

1 . Reliability

2 .  Measure

3 .  Variable Errors

4 .  Cronbach’s Alpha

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده