پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

جلوگیری از بارداری اتفاق افتاده می باشد. از میان متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه، نسبت حاملگی‌های بدون برنامه در زنان زیر20 سال و بالای 40 سال افزایش داشته و در این دو گروه ارتباط ضعیفی بین سن و نوع حاملگی مشاهده شده می باشد. از میان متغیرهای زمینه ای تنها متغیرهای تعداد فرزندان پسر و دختر با تعداد حاملگی­های قبلی ارتباط معنی­دار را نشان داده می باشد.

گشتاسبی (1383) در تحقیقی تحت عنوان “الگوی بکارگیری روش های پیشگیری از بارداری در مناطق شهری استان کهگیلویه و بویراحمد” روش مورد مطالعه پژوهش این بوده که با در نظر داشتن درصد بالای پوشش خانوارهای تحت نظارت مراکزبهداشتی- درمانی شهری استان کهگیلویه و بویراحمد 1540 نفر از بانوان متاهل به روش نمونه­گیری تصادفی، از فهرست زنان موجود در هر مرکز انتخاب و در زمستان 1383 مصاحبه حضوری شدند. و از تکنیک پرسشنامه برای جمع­آوری داده­ها استفاده شده می باشد. یافته­های این پژوهش نشان داده که میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 23 سال بود. میانگین تعداد بارداری 7/3 بار و تعداد فرزندان 2/3 به دست آمد. میانگین تعداد فرزندان خانوار با سطح تحصیلات و شغل بانوان دارای ارتباط معنی­دار آماری بود. هم­چنین بین میانگین تعداد فرزندان خانوار با میانگین تعداد مطلوب فرزندان از نظر شرکت کنندگان مورد مطالعه، تفاوت معنی­دار مشاهده شد. روش­های شایع جلوگیری از بارداری مورد استفاده توسط بانوان قرص و سپس بستن لوله­های رحمی بود. در خصوص آگاهی از انواع روش­های پیشگیری از بارداری در نمونه­های مورد مطالعه، بیشترین فراوانی در مورد قرص (94 درصد)، کاندوم (45 درصد) و سپس بستن لوله­های رحمی بود به ترتیب (40 درصد و 18 درصد) در خصوص آگاهی از روش­های پیشگیری از بارداری در نمونه­های مورد مطالعه بیشترین فراوانی تعداد زنان تک فرزند در گروه سنی 21-30 سال و زنان دارای دو فرزند و بیشتر در گروه سنی40-21 سال به دست آمده می باشد.

حاجیان (1382) در تحقیقی تحت عنوان “الگوی انتخاب روش­های پیشگیری از باروری و ارتباط آن با سن، تعداد فرزندان و میزان تحصیلات در زنان همسردار 15-49 ساله در جمعیت روستای بابل” هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین روش­های پیشگیری از باروری با سن، تعداد فرزند و میزان تحصیلات زنان می­باشد. این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی و به روش مقطعی با نمونه­ای از 400 نفر زنان واجد شرایط برنامه تنظیم خانواده (15-49) ساله در جمعیت روستایی بابل در سال 1379 انجام گردید. اطلاعات مربوط به نوع روش پیشگیری، سن، تعداد فرزندان و سطح تحصیلات زنان از پرونده­های موجود تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی استخراج گردید. یافته­های این پژوهش نشان داده که در زنان2/26 درصد به 7/36 درصد افزایش معنی دار داشته و کاندوم از 3درصد به 5/7 درصد و آیودی از 5 درصد به 5/8 درصد افزایش داشته می باشد. در حالی که بدون جلوگیری از 5/27 درصد در سال 1373 به 7/4 درصد در سال 1379 کاهش معنی­دار داشته می باشد. اما تغییرات معنی­دار در میزان استفاده از قرص و روش منقطع در طی هفت سال مشاهده نشده می باشد.

    علوی (1381) در تحقیقی تحت عنوان “علت های عدم استفاده از روش­های مطمئن پیشگیری از بارداری در زنان استفاده کننده از روش منقطع در شهرستان آمل” به مطالعه علت های استفاده از روش‌های منقطع در بارداری پرداخته این پژوهش به روش توصیفی و بر روی 379 زن متاهل 45-15 ساله ساکن شهر آمل که از روش منقطع استفاده می­کردند صورت گرفته می باشد. نمونه­گیری به صورت تصادفی و چند مرحله‌ای انجام گرفت. برای

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده