پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1-1 – انجام این پژوهش کمک می‌کند تا مدل‌های سرآمدی و تعالی سازمانی که حاصل مطالعات، تحقیقات و تجربیات عملی پژوهشگران، دانشمندان و صاحب‌نظران مدیریت و اقتصاد فرضیات فرعی

  • شاخص رهبریِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.
  • شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابعِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.
  • فرایندهای مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.
  • نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه­ی مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.
  • نتایج کلیدی عملکرد مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش می باشد.

  1-2 نام بهره‌وران

بهره‌وران این پژوهش شهرداری همدان، کارکنان آن، سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی هستند.

  1-3 قلمرو پژوهش

1-3-1 قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش به موضوع مطالعه میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان می‌پردازد.

1-3-2 قلمرو مکانی پژوهش

مکان موردمطالعه و مطالعه شهرداری همدان می باشد.

1-3-3 قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش در طی پاییز و زمستان سال 1393 صورت گرفته می باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه