پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

– 7- 2- آمار استنباطی[1]

 

آمار استنباطی برای استنتاج الگوهای جمعیت از الگوهای نمونه­ای می باشد که از آن جمعیت بر گرفته شده می باشد (دواس،153:1381). همانطور که گفته شد در آمار استنباطی بر پایه احتمالات، ویژگی­های یک جامعه آماری از روی ویژگی­های نمونه آماری استنباط می­شود. به عبارت دیگر به کمک آمار استنباطی به دنبال پاسخ­گویی به این سؤال هستیم که آیا می­توانیم با اطمینان، نتایج به دست آمده از نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم یا خیر؟ پس کار آمار استنباطی نتیجه­گیری از شواهد و تعمیم دادن اطلاعات می باشد (گودرزی، 18:1388).

در واقع هدف پژوهش پیمایشی، رسیدن به استنباط علّی از طریق مقایسه دقیق ویژگی­های مختلف متغیرهای مورد مطالعه می باشد. در این پژوهش نیز برای سنجش متغیرها و تایید یا رد فرضیات موجود با در نظر داشتن نوع متغیرها از آماره­هایی همچون اعتبار با این سؤال که “آیا واقعا، فرد چیزی را که فکر می­کند اندازه می­گیرد، اندازه­گیری می­کند یا نه؟” سروکار دارد. برخلاف پایایی، که عمدتا یک مسئله کمی و قابل اندازه­گیری می باشد، اعتبار یا روایی مسئله­ای عمدتا کیفی می باشد. یکی از شیوه­هایی که به مقصود سنجش اعتبار به کار می­رود، اعتبار محتوا[2] می­باشد. اعتبار محتوا روشی برای سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری می­باشد که معمولا توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام می­گیرد. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. وفاق داوران در مورد مطالعه شاخص­ها، دلیلی بر اعتبار آن­ها می باشد (ساروخانی 139:1381). زمانی آزمون دارای روایی محتواست که سؤالات آزمون، محتوای آزمون، محتوای کامل صفتی را که آزمون برای اندازه­گیری آن ساخته شده می باشد در برگیرد، یعنی همان مفهومی را که قصد سنجش آن را داریم، بسنجد. در تایید اعتبار محتوایی (ظاهری) ابزار اندازه‌گیری این پژوهش بایستی گفت که در طراحی سوالات پرسشنامه، جهت سنجش متغیرها، از نظر کارشناسان و متخصصان استفاده شده و مورد تایید استاد راهنمای پژوهش قرار گرفته می باشد.

[2]. Content Validity

 

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده