پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شکل 4-1: فرمول کوکران جهت تخمین حجم نمونه

 

طبق نتیجه بدست آمده از به کارگیری فرمول کوکران حجم نمونه در این پژوهش حدود 382 نفر می باشد.

4- 6- ابزار جمع آوری داده­ها

 

آمار استنباطی به دنبال اظهار این مطلب خواهیم بود که آیا الگوهای کشف شده در نمونه، در جمعیت هم کاربرد دارد یا خیر.

 

 

4- 7- 1- آمار توصیفی[1]

 

طبق تعاریف فوق در این قسمت محقق به دنبال کشف الگوها و فرایندهای حاکم بر پاسخ­های افراد مورد مطالعه می­باشد، قبل از اینکه محقق به سراغ تجزیه و تحلیل­های آماری نظیر رگرسیون، مقایسه میانگین­ها و… برود مفیدتر آن می باشد که توصیف جامعی از ویژگی­های جمعیت مورد مطالعه نظیر سن، میزان تحصیلات، درآمد، شغل و… را ارائه دهد و از یک سری آماره­های توصیفی نظیر توزیع فراوانی، انحراف معیار[2]، میانگین[3] برای این کار استفاده شود. در حقیقت توزیع فراوانی داده­های کمی، اختصار انبوه بزرگی از مشاهدات می باشد (میلر، 93:1380).

در قسمت توصیفی این پژوهش، به کمک جداولی که در برگیرنده فراوانی، میانگین بعضی صفات می باشد کوشش بر آن شده می باشد که تا حد امکان بتوانیم توصیفی عمیق­تر، روشن­تر و قابل فهم­تر از تمامی متغیرهای پژوهش به اقدام آوریم، برای این کار با در نظر داشتن نوع متغیرها (اسمی، ترتیبی، فاصله­ای، نسبی) از آماره­های متفاوتی استفاده شده می باشد.

[1]. Descriptive statistics

  1. 2. Standard deviation
  2. 3. Mean
  3. 4. Inferential statistics

مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده