ارتباط (2-15) نشان می­دهد که لازم می باشد به ازای هر یک از حوادث محتملی، برای هر یک از انواع رزرو پیشنهاد شده در هر باس یک متغیر در نظر گرفته گردد. در ارتباط (2-15)  و تعاریفی مشابه  و  در روابط (2-13) و (2-14) دارند با این تفاوت که مقادیر آنها با در نظر گرفتن حادثه محتمل kام بدست آمده می باشد. عملگر  عناصر متناظر دو ماتریس را در یکدیگر ضرب می‏کند.

ارتباط (2-16) نشان می­دهد که مقدار رزروی که به عنوان رزرو فروخته شده در بازار در هر باس معرفی می­گردد از اندازه رزروهای مورد نیاز از این نوع رزرو در باس مورد نظر، در هر یک از حوادث محتمل بزرگتر باشد.  بردار رزرو سمت تولید و  بردار رزرو سمت بار می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق درباره نانو نوار گرافن