مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک-دانلود پایان نامه

این شیوه انتخاب به جای بهره گیری از مقدار و یا درصد نسبی تابع هدف ساختارها، از رتبه هر ساختار بهره گیری می کند. روش کار به این شکل می باشد که هر بار K ساختار به گونه تصادفی و با احتمال برابر از میان ساختارها انتخاب می شوند. سپس از میان K ساختار تعدادی را که بالاترین رتبه را دارند انتخاب و بقیه حذف می گردند، این اقدام را به تعداد کل ساختارها تکرار می کنیم]15[.

2-4-6-3-  انتخاب رتبه ای[2]

در این روش از مقدار یا درصد نسبی تابع هدف برای انتخاب بهره گیری نمی گردد، بلکه از رتبه هر ساختار نسبت به یکدیگر بهره گیری می گردد.

2-4-7- تقاطع

روش های تقاطع متعددی با در نظر داشتن نوع کدگذاری ساختارها هست که به گونه مختصر به دو روش کلی به صورت ذیل تصریح می گردد:

2-4-7-1-  تقاطع تک نقطه ای[3]

در این روش، ساختارهای انتخاب شده، از یک نقطه (که به گونه تصادفی انتخاب می گردد ) دو به دو با یکدیگر تلاقی یافته و از آن نقطه هر ساختار به دو قسمت تقسیم و یک قسمت از هرکدام با یکدیگر مبادله می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: