شکل ‏2-11- مطالعه دید از کنار و دید عمودی

 

همانطور که درشکل ‏2-11 نشان داده شده‌می باشد درحالت دید عمودی برای هر سلول- فاصله[3] همواره دو نقطه در زمین هست که از هواپیما به یک فاصله هستند. این دو نقطه دارای داپلر یکسانی نیز خواهند بود. اما در حالت دید از کنار که  باشد، هر نقطه از زمین که در یک سلول‌- فاصله قرار دارند با یک فاصله‌ی واحد مشخص می شوند. همچنین برای دید از کنار عمودی بیشترین گسترش داپلر و برای دید عمود کمترین گسترش داپلر ایجاد می گردد.

شکل ‏2-12 هندسه دید از کنار را برای SAR را نشان می دهد. فرض بر این می باشد که سکو در ارتفاع ثابت  و با سرعت ثابت  در پرواز می باشد [2]. پهنای پرتو  3dBآنتن  و زاویه فراز  می باشد. زاویه فراز ، زاویه بین محور z با محور پرتو پرتو آنتن می باشد. ناحیه‌ای از سطح زمین که با پرتو آنتن روشن می گردد را به اصطلاح فوت‌پرینت[4] می‌نامند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه در مورد شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC