(‏2‑21)                                                                                                                              

که K حقیقی بوده و به عنوان امپدانس مشخصه معکوس کننده تعریف می گردد. همان گونه که از ارتباط (21.2) دریافت می گردد، اگر  رسانایی[1] / القایی[2] باشد  نیز رسانایی / القایی خواهد گردید، پس معکوس کننده یک شیفت فازی ±90 درجه یا ضریب فردی از آن دارد. معکوس کننده‌های امپدانسی را معکوس کننده‌های K نیز می‌نامند. ماتریس ABCD  معکوس کننده‌های امپدانسی دلخواه ممکن می باشد به صورت ارتباط (‏2‑22) تعریف شوند.

(‏2‑22)

همچنین یک معکوس کننده ادمیتانسی دلخواه یک شبکه دو پورتی می باشد، به­ طوری که این خاصیت را در هر فرکانسی نشان می‌دهد که اگر ادمیتانس  به یک پورت آن متصل شده باشد، در پورت دیگر آن ادمیتانس  به صورت ارتباط (‏2‑23) دیده می گردد.

[1] Conductive

[2] Inductive

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد خوشه بندی فازی میانگین