طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی-پایان نامه برق

 

مرحله ی یک: تخمین LS اولیه پاسخ فرکانسی کانال در زیر حامل های شامل سمبل های آموزشی از ارتباط ی  (5-46) بدست می آید.

 

مرحله ی دو: با انجام معکوس تبدیل فوریه گسسته (IDFT)  نقطه ای روی  ، پاسخ ضربه ی تخمینی کانال در هر سمبل از ارتباط ی زیر بدست می آید:

سپس، فیلترینگ پایین گذر در حوزه ی زمان به سادگی با صفر قرار دادن نمونه های بالایی پاسخ ضربه انجام می گیرد، یعنی:

 

بدین ترتیب اثر نویز در زیر حامل های آموزشی پاسخ فرکانسی کانال به اندازه  مقدار اولیه خود کاهش می یابد.

[1] مطالب این بخش برگرفته از [22] می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: