در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
” M.Sc “ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- الکترونیک
عنوان:

مطالعه وبررسی شبکه مدیریت مخابرات (TMN) وطراحی مفهومی شبکه مدیریت مخابرات برای شبکه مخابراتی کشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
شبکه مدیریت یکی ازاجزای حیاتی یک شبکه مخابراتی می باشد .ازطریق این شبکه اطلاعات مربوط به عملکرداجزاءمختلف شبکه به مراکز مدیریت مربوطه گزارش وفرامین مناسب برای عملکرد بهینه، به عناصرمختلف شبکه ارسال می گردد . هدف ازاین پایان نامه مطالعه اجزاءمدیریت شونده درشبکه مخابراتی کشور و ارائه یک طرح مفهومی مناسب برای مدیریت این شبکه می باشد.درفصل های 1و 2 مفاهیم اولیه درمدیریت شبکه وشبکهمدیریت مخابرات (TMN) به عنوان یکی از استانداردهای مدیریت شبکه موردبررسی وتحلیل قرارگرفته ودیدکلی ازلحاظ ساختارونحوه ارتباط آن باشبکه مخابراتی و لایه های مدیریتی و…ارائه می گردد .درفصل 3 یک طرح مفهومی برای TMN ارائه می گرددکه درآن مدیریت شبکه های مخابراتی اعم ازسیستم های سوئیچ وانتقال به همراه اطلاعات مربوط به موجودیت های مختلف سیستم شامل Card، Unit ،Center ، Company و Link مطالعه می گرددوبااستفاده از زبان مدلسازی UML و نمودارهای بصری آن، اختصار کارکردهائی درسیستم های عملیاتی مدیریت خدمات ،سازمان،شبکه وعناصرشبکه ،درلایه های مختلف مدیریتی TMN  مطابق توصیه نامه های M.3400، M.3200، M3010. و… نشان داده می گردد . درفصل 4 زبان نشانه گذاری XML و چگونگی بهره گیری ازآن برای طراحی برچسب مشکل و فرمان تعریف گردیده وسیستم شبیه ساز مربوطه ارائه میگردد که در محیط .Net Framework به زبان VB.Net نوشته شده می باشد .این شبیه سازبخشی ازشبکه مخابراتی و عناصرشبکه وموجودیت های آن راشبیه سازی نموده ونتایج مربوطه، بصورت گرافیکی قابل نظاره می باشد، تغییرات وخرابیها رادرشبکه تشخیص داده وگزارشات وفرمان های مربوطه رابه فرمت XML نمایش می دهد . درفصل 5 روش جایگزین بهتری برای پروتکل ، نوع عملکردونقل وانتقال داده ارائه می گردد که دراین پیشنهاد از معضلات بر نامه نویسی سوکت هاو معضلات پیاده سازی قالب پروتکل CMIP احترازگردیده ونمودارهای پیشنهادی ارائه ومباحث مربوطه مطرح می گردد.
مقدمه
مخابرات وسرویسهای مخابراتی پیشرفته،زیرساختارفناوری اطلاعات وارتباطات را تشکیل می دهند.تنوع ،سرعت و کیفیت سرویسهای مخابراتی روزبه روزافزایش چشمگیری می یابد و به تبع آن امکانات جدید و پیشرفته در اختیار مشترکین مخابراتی قرارمی گیرد. باگسترده وپیچیده ترشدن شبکه ها وسرویس های مخابراتی ، مدیریت شبکه های مخابراتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند وروش ها وابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم می باشد تا از عهده مدیریت کارآمد شبکه مخابراتی برآید.
سازمان های مخابراتی بابکارگیری سیستم ها وابزارهای مدیریت شبکه درسطوح مدیریتی مختلف، به مزایائی مانند کاهش هزینه های نگهداری شبکه، افزایش رضایت مشترکین،افزایش سوددهی،بهره گیری بهینه از تجهیزات شبکه ، افزایش کیفیت سرویس وکاهش هزینه بهره گیری ازسرویس برای مشترک دست پیدا می کنند . با در نظر داشتن تغییرات اخیردر قوانین حاکم بر مخابرات ولزوم آماده سازی برای اجرای اصل 44 وخصوصی سازی وایجاد بازاررقابتی،این مزایا ازجمله عوامل تضمین کننده بقای شرکت های مخابراتی درصحنه رقابت خواهند بود . پس حرکت درجهت دستیابی به یک سیستم مدیریت یکپارچه شبکه مخابراتی برای مخابرات کشور براساس استانداردهای معتبر مدیریت شبکه مخابراتی برای گسترش شبکه امری بدیهی می باشد.
30 شرکت استانی به همراه شرکتهای زیر ساخت، ارتباطات داده و ارتباطات سیار شبکه متنوع مخابراتی را تشکیل می دهند که تجهیزات مربوط به هرکدام از این شبکه ها از چندین تولیدکننده داخلی و خارجی بکار گرفته شده می باشد. بعنوان مثال ، درشبکه سوئیچ بین شهری سوئیچ هائی ازتولیدکنندگانی مانند Neax ، Huwai ، Siemens (EWSD و… وجود دارند . درشبکه های سوئیچ شهری نیز از تجهیزاتی از تولید کنندگان خارجی مانند ، Siemens ، NEC، آلکاتل، Huwaei وتولیدکنندگان داخلی مانند پایا، پارستل وکارا سیستم بهره گیری می گردد . درشبکه انتقال تجهیزات SDH شرکتهای Siemens و NEC درحوزه های فیبرنوری ورادیوئی بکارگرفته شده می باشد . درطی این سالها ، مدیریت شبکه های مذکور به اشکال مختلفی به انجام رسیده می باشد بعنوان مثال درشبکه سوئیچ بین شهری مدیریت متمرکز ویکپارچه ای وجود نداشته ومدیریت تجهیزات درسطح سوئیچ ها وتوسط ترمینالهای مدیریتی محلی انجام می گردید
وکارکردهای مدیریتی مانند تحلیل ترافیک توسط نرم افزارهای اختصاصی نوشته شده درهر مرکز صورت گرفته ودرنهایت نیز باتوجه به خروجی این نرم افزارها ، تحلیل های Offline متمرکزی انجام می شود . دربخش مدیریت انتقال، به همراه تجهیزات تهیه شده ازهرتولید کننده، سیستم مدیریت شبکه مربوطه نیز خریداری شده می باشد .
این سیستم های مدیریت شبکه نیز وظیفه مدیریت آن بخشی ازشبکه را که از تجهیزات آن تولید کننده تشکیل شده می باشد، به عهده دارند . به دلیل وسعت جغرافیائی کشوروگستردگی شبکه مخابراتی و همچنین فعالیت شرکتهای نسبتا زیاد درتوسعه این شبکه، معضلات زیردررابطه با مدیریت این شبکه نظاره می گردد :
1- عدم وجود دیدگاه یکپارچه درشبکه مخابراتی
2-عدم توانائی درارائه بعضی ازکارکردهای مدیریتی به خصوص درکارکردهای سطح مدیریت شبکه و سرویس ( مانند کنترل ترافیک شبکه، تحلیل ترافیک متمرکز و یکپارچه ، تدارک سرویس و ….. )
3- مشکل بودن دستیابی به اطلاعات مدیریتی از سیستم های مدیریت شبکه های مختلف به مقصود مدیریت سرویس های انتها به انتهائی که درآنها ازشبکه های مختلف بهره گیری می گردد .
4- عدم امکان اعمال تغییرات سریع روی شبکه و معرفی سرویس های جدید
5- نیاز به آموزش و بکارگیری افراد با تخصص های مختلف برای کارکردن با سیستم های مختلف مدیریتی
6- عدم وجود مدیریت درلایه شبکه ولایه های بالاتر
این معضلات باعث بالارفتن هزینه نگهداری و بهره برداری شبکه نسبت به درآمد حاصله وپائین آمدن کیفیت سرویس ونارضایتی مشترکین می گردد . که این عوامل برای هرشرکتی اگرفضای رقابتی مستقر باشد ادامه حیات را مشکل و غیرممکن می سازد و به مرور زمان با افزایش ناهمگونی شبکه مخابراتی وسیستم های مدیریت شبکه مخابراتی معضلات مذکورقوت بیشتری یافته ورفع آن مستلزم صرف هزینه وانرژی به مراتب بیشتری می باشد وباتوجه به اینکه هرروز تنوع ، سرعت وکیفیت ارائه سرویس های مخابراتی افزایش داشته وامکانات جدید دراختیارمشترکین قر ارمی گیرد و شبکه ها وسرویس های مخابراتی پیچیده تر وگسترده ترگردیده، مدیریت شبکه های مخابراتی نیز اهمیت دو چندان پیدا می کند وروش ها وابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم می باشد تا ازعهده مدیریت کارآمد شبکه مخابراتی برآید.
تعداد صفحه : 113
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق مخابرات: کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال

***

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید