در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان :
زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت تجدید ساختارشده به کمک تئوری بازی ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
تجدید ساختار صنعت برق منجر به ایجاد رویکردهای بازار محور برای ایجاد محیطی رقابتی گشته که این امر، تأثیر بسزایی بر روی مسائل برنامه ریزی سیستم قدرت و مانند زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی گذاشته می باشد.
امروزه هزینه های نگهداشت و تعمیرات سیستم قدرت با افزایش تقاضای قابلیت اطمینان بالا برای سیستم قدرت در حال افزایش می باشد. در محیط تجدیدساختار یافته، تصمیمگیری در مورد زمان آغاز تعمیرات واحدها از سوی چند نهاد مجزا که لزوماً اهداف یکسانی را دنبال نمیکنند انجام می گردد. در این حالت، شرکت های تولید کننده توان (GENCOs) در بازار به دنبال حداکثر سازی سود خود و کاهش هزینه های تعمیرات می باشند و از طرفی دیگر بهره بردار مستقل سیستم (ISO) به دنبال حفظ قابلیت اطمینان شبکه در حد مطلوب از دیدگاه خود خواهد بود. در بسیاری موردها این دو هدف همراستا با یکدیگر نمی باشند . پس راهکارهای جدیدی در محیط تجدید ساختار یافته نیاز می باشد تا امکان کاهش هزینه ها و بیشینه کردن سود شرکت های تولید کننده در بازار را همزمان با حفظ قابلیت اطمینان شبکه ارائه نماید. تحقیقات بسیاری پیرامون مسئله زمانبندی ت عمیرات واحدهای نیروگاهی صورت پذیرفته می باشد و مقالات متعددی در این راستا چاپ گردیده می باشد. لکن چگونگی شبیه سازی بازی GENCO ها و چگونگی حل تعارض بین حفظ قابلیت اطمینان شبکه و حداکثر سازی سود بازیگران بازار همواره محققان را با چالش مواجه ساخته می باشد.
در این پایان نامه به زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی در محیط تجدیدساختار یافته با درنظر گرفتن عدم قطعیت بار، پیش بینی قیمت، حفظ قابلیت اطمینان سیستم در حد مطلوب، لحاظ کردن قدرت بازار و تأثیر بازیگران در تعیین استراتژی یکدیگر به کمک تئوری بازی ها، شبیه سازی مونت کارلو و سیستم مشوق / جریمه ارائه شده توسط ISO پرداخته شده می باشد.
بدین مقصود، در فصل اول مقدمه ای پیرامون مفاهیم و اصول اولیه مقوله تعمیرات و نگهداشت ارائه شده می باشد . سپس در فصل دوم مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده پیرامون زمانبندی تعمیرات در محیط تجدیدساختار یافته تا کنون صورت گرفته می باشد. فصل سوم به مطالعات اولیه انتخاب نوع بازی، انتخاب شاخص های قابلیت اطمینان برای مدلسازی آن و انتخاب توابع هدف و قیود مورد نظر پیرامون زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی اختصاص داده شده می باشد. در فصل چهارم روش پیشنهادی در قالب یک مثال مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در ادامه فصل، برای ارزیابی جامع تر روش ارائه شده، مثال های کاربردی شبکه های تست RBTS و IEEE-RTS نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند. در فصل آخر نیز، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده می باشد.
مقدمه:
مشخصهی اساسی بهرهبرداری از سیستم قدرت برابری لحظهای تولید و مصرف انرژی الکتریکی می باشد که این الزام را ایجاد مینماید که سیستم میبایست نیازمندیهای قابلیت اطمینان بالایی را دارا باشد . از آنجا که نگهداشت و تعمیرات 2 بخشهای مختلف سیستم قدرت مانند تولید، انتقال و توزیع را شامل می گردد، تأثیر قابل ملاحظهای بر عملکرد مطمئن سیستم قدرت دارد که این مهم مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته می باشد.
از طرفی، تجدید ساختار صنعت برق منجر به ایجاد رویکردهای بازار محور برای جداسازی بسیاری از خدماتی می باشد که به وسیله  نهادهایی با منافع شخصی نظیر شرکت های تولید، فراهم آورندگان خدمات انتقال، شرکت های توزیع و دیگر نهادها شده می باشد . در حالی که ایجاد رقابت، بهره برداری سیستم به هم پیوسته ی قدرت را در افق کوتاهمدت متأثر می ‌کند، تأثیرات بلندمدت تری نیز بر مسائل برنامه ریزی سیستم قدرت ایجاد می ‌کند. پس مفاهیم نوینی در مسائل برنامه ریزی سیستم قدرت بایستی مدنظر قرار گیرد. امروزه هزینههای نگهداشت و تعمیرات سیستم قدرت با افزایش تقاضای قابلیت اطمینان بالا برای سیستم در حال افزایش می باشد. شرکتهای برق سالیانه میلیونها دلار را برای حفظ قابلیت عملیاتی سیستم در حالت امن و کارا هزینه مینمایند. عملیات نگهداشت و تعمیرات در حال حاضر وابسته به زمان بوده و در بعضی از شرکتها نیز توسط شمارنده های دیگر نظیر تعداد انجام عملیات بهرهبرداری و یا بازرسیهای ویدیویی صورت میپذیرد. روشهای موجود بسیار محافظهکارانه بوده و ممکن می باشد که نگهداشت و تعمیرات در زمانی که مورد نیاز نیست انجام گردد و یا نگهداشت و تعمیرات برای واحدهایی که نیاز دارند انجام نشود . روشهای جدیدی در محیط تجدید ساختار یافته مورد نیاز می باشد تا به مدیران این امکان را بدهد که در عین حالی که گامهای مناسبی برای حفظ قابلیت اطمینان سیستم برداشته میشود، هزینه ها نیز کنترل شده و در صورت امکان کاهش یابد.
در خلال این مسائل با جداسازی صورت گرفته پس از تجدیدساختار صنعت برق این مسئله ایجاد شده می باشد که تصمیمگیری در مورد یک مسئلهی خاص همچون زمان آغاز نگهداشت و تعمیرات از سوی چند نهاد مجزا که لزوماً اهداف یکسانی را دنبال نمیکنند انجام گردد. پس در مطالعه ی مسائل صنعت برق در محیط جدید بایستی همواره این نکته که مسئله زمانبندی تعمیرات از دید کدام یک از نهادها مورد مطالعه قرار می گیرد  مدنظر باشد.
همچنان که نهادها در بازار به سمت عملیات انجام بازار محور حرکت میکنند ابزارهای تصمیم گیری به مقصود ارزیابی تأثیر رقابت بایستی ایجاد گردند. مفهوم رقابت چالشهای جدیدی را برای شرکت های برق ایجاد نموده می باشد. یکی از این چالشها، انتخاب رویه های مناسب برنامهریزی عملیاتی برای تهیه ی برنامه ی زمانبندی نگهداشت و تعمیرات تجهیزات خود میباشد. در این انتخاب هماهنگی بین برنامهریزی زمان بندی بلندمدت و کوتاهمدت میبایست در نظر گرفته گردد. در عین حال بایستی مصالحهی هزینه/ فایده را نیز در مورد
خروجهای نگهداشت و تعمیرات بر شرکتهای تجدیدساختارشده لحاظ نمود.
نکتهی مهم در محیط جدید فعالیت این می باشد که به علت کمبود اطلاعات (ناشی از تجدیدساختار و ایجاد رقابت) حل کردن مسائل به صورت متمرکز تقریباً غیر ممکن می باشد. زیرا حل مسائل به صورت متمرکز نیاز به اطلاعات کامل دارد. از آنجا که در محیط جدید نهادها جدا از یکدیگر و با اهداف متفاوت به فعالیت های متعددی میپردازند انگیزهای برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود ندارند. بدین سبب راهحلها و روش های دیگری برای حل مسائل جستجو میگردد.
در این پایان نامه به زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی در محیط تجدیدساختار یافته با درنظر گرفتن پیش بینی قیمت، لحاظ کردن قدرت بازار و تأثیر بازیگران در تعیین استراتژی یکدیگر به کمک تئوری بازی ها پرداخته شده می باشد.
تعداد صفحه : 138
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : تحقیق و بررسی آخرین متدها در FPGA

***

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید