در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
مطالعه رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
مطالعه مسایل رقابت گریزی در ارایه خدماتکنترل ولتاژ و توان راکتیو تا حدودی متفاوت از مسایل بازار انرژی و بازار سایر خدمات جانبی می باشد، از آنجائیکه از نظر اقتصادی، انتقال توان راکتیو به مسافتهای طولانی به صرفه نیست، معمولاً توان راکتیو در نزدیک محل مصرف آن تولید میشود. پس، بازارهای آزاد توان راکتیو از نظر جغرافیایی بسیار محدود بوده و به واسطه تعداد محدود شرکت کنندگان، فرصتهای بیشتری برای رقابت گریزی در آنها به وجود می آید. در این پژوهش پس از آشنایی با مفهوم رقابت گریزی در بازار انرژی، حراج انتقال و بازار خدمات جانبی، یک روش جدید برای تعیین پتانسیل رقابت گریزی در بازار توان راکتیو ارائه شده می باشد، این روش مبتنی بر حل یک مساله بهینه سازی غیرخطی و تعیین حداقل مقدار توان راکتیوی می باشد که برای برآوردن نیازهای شبکه و قیود ولتاژ بایستی توسط یک منبع توان راکتیو تامین (تولید یا جذب) گردد. این شاخص در حقیقت اندازه استقلال بازار از تولید توان راکتیو عرضه کنندگان مختلف را میسنجد. از نظر تئوری اگر تامین قطعی (اجباری) توان راکتیو یک عرضه کننده بزرگتر از صفر باشد، به معنای آن می باشد که این بازیگر از پتانسیل بیشتری برای مضایقه اقتصادی و اعمال قدرت بازار برخوردار می باشد. بروز یک پیشامد در سیستم قدرت ممکن می باشد موجب تقویت موقعیت رقابت گریزی بعضی بازیگران گردد و حتی ممکن می باشد موجب برآورده نشدن قیود ولتاژ شبکه گردد. شاخص پیشنهادی در شرایط عادی و در حالت وقوع پیشامدهای مختلف بر روی سیستم استاندارد 57 شینه IEEE پیاده سازی شده می باشد. با ارائه چندین مثال حالتهای مختلفی از بازار توان راکتیو شبیه سازی شده و رفتار بازیگران دارای پتانسیل رقابت گریزی مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. همچنین در این پژوهش چهار سناریوی مختلف برای اجرای بازار توان راکتیو و مدیریت منابع توان راکتیو در فضای تجدیدساختاریافته پیشنهاد شده و نتایج بازار برای سناریوهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. تاثیر اجرای هر سناریو بر روی پارامترهای مختلف بازار نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. بسته به سیاستهای مختلف بهره برداری منابع توان راکتیو هر یک از این چهار سناریو میتواند به عنوان تابع هدف بازار توان راکتیو مورد بهره گیری قرار گیرند. به غیر از سناریوی حداقل کردن هزینه خرید که نتایج آن بستگی به پیشنهاد قیمتهای تسلیمی عرضه کنندگان دارد، نتایج بازار در سه سناریوی دیگر از پیشنهاد قیمت بازیگران مستقل می باشد و تنها به شرایط سیستم وابسته هستند.
هر یک از این سناریوها در شرایط خاص میتواند مورد بهره گیری بهره برداران سیستم قرار بگیرد. در صورتی که شبکه انتقال همواره در معرض پرشدگی خطوط قرار داشته باشد و بهره برداران در پی حداقل کردن اشغال ظرفیت خطوط به واسطه انتقال توان راکتیو و حداکثر کردن انتقال توان حقیقی باشند، سناریوی حداقل کردن اندازه نیاز به تامین توان راکتیو میتواند مورد بهره گیری قرار گیرد. در شرایطی که با توجه استانداردهای شبکه، بهره برداران در پی دستیابی به بهترین پروفیل ولتاژ باشند، میتوانند حداقل کردن تخطی ولتاژ شین ها از مقدار مطلوب را تابع هدف خود قرار دهند و درنهایت در مراحل اولیه راه اندازی بازار توان راکتیو برای ایجاد انگیزه بیشتر به مقصود جلب مشارکت بیشتر منابع توان راکتیو در کنترل ولتاژ شبکه و یا در بازارهایی که پرداختها بر اساس نرخ تنظیم شده انجام می پذیرد، حداقل کردن تمرکز بازار میتواند تابع هدف بهره برداران سیستم قرار گیرد. اختلاف هزینه اجرای بازار با هر یک از این سناریوها و هزینه بازار مبتنی بر حداقل کردن هزینه، نشان دهنده یک هزینه اضافه برای مدیریت بازار توان راکتیو میباشد که با در نظر داشتن اهمیتی که هر یکاز این سناریوها در حفظ استانداردهای شبکه دارند، قابل توجیه می باشد. هر چهار سناریو بر روی شبکه 57 شینه استاندارد IEEE پیاده سازی شده و نتایج آنها با هم مقایسه شده می باشد. در قسمت پایانی پروژه نیز بعضی از شاخصهای ساختاری بازار برق ایران مورد مطالعه قرار گرفته و با مقادیر استاندارد مقایسه شده می باشد.
مقدمه :
از دهه هشتاد میلادی، صنعت برق دستخوش تغییرات بنیادین و سریعی شده می باشد، یکی از جنبه های مهم این دگرگونیها، مجاز شمردن رقابت بین تولیدکنندگان و تشکیل بازار برق بوده می باشد. به گونه ایده آل، ساختار بازار و سازوکارهای مدیریتی آن بایستی به گونهای طراحی شوند که حد قابل قبولی از رقابت را تضمین نمایند. اما تجربه تجدید ساختار و مقررات زدایی در صنعت برق بسیاری کشورها مؤید آن می باشد که با در نظر داشتن خصوصیات منحصر به فرد برق به عنوان یک کالا، ایجاد رقابت کامل بین بازیگران و کاهش هزینه های برق برای مصرف کنندگان، که از محرکهای اصلی تشکیل بازار برق بوده می باشد، به گونه کامل و مشابه بازار سایر کالاها، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت چندان ممکن نمی باشد. به واسطه تعداد محدود عرضه کنندگان در بازارهای برق، نیاز به سرمایه گذاریهای کلان برای ورود به صنعت، محدودیتهای سیستم انتقال و پرشدگی که مانع از یکپارچگی بازار میشوند و تلفات انتقال که مصرف کنندگان را از خرید انرژی الکتریکی از مناطق دوردست منصرف مینماید، مدل رقابت در بازارهای برق، مدل رقابت ناقص می باشد. یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانیهای فرآیند تجدید ساختار، رقابت گریزی می باشد. رقابت گریزی موجب کاهش رفاه اجتماعی، انتقال ثروت از مصرف کنندگان به تولید کنندگان و تحمیل زیان ثابت میشود. رقابت گریزی به سادگی، توانایی تغییر سودآور قیمت به بالاتر از سطح رقابتی تعریف میشود که راهکارهای مختلفی برای اعمال آن هست و زمینه ها و علّل بروز آن نیز متنوع هستند. با در نظر داشتن پیدایش بازارهای گوناگون در فضای تجدید ساختار یافته، ممکن می باشد رقابت گریزی علاوه بر بازار انرژی در سایر بازارها از قبیل بازار خدمات جانبی، حراجهای حقوق مالی انتقال و … نیز موجب ناکارآمدی بازار و اختلال در فرآیند رقابت گردد. مطالعه ارتباط بین اقدامات یک بنگاه در تمامی این بازارها و اثراتی که هر یک بر دیگری دارد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این امر موجب شده می باشد که رقابت گریزی و روشهای کاهش آن، همچنین طراحی و پیاده سازی سیستمهای پایش و نظارت بر بازار از موضوعات اساسی و تعیین کننده در پژوهشها و مطالعات در زمینه تجدید ساختار به شمار رود.
در این پایان نامه کوشش شده می باشد ، مطالعه دقیق و جامعی پیرامون این پدیده نامطلوب در بازارهای برق انجام پذیرد. با در نظر داشتن گستردگی عنوان پایان نامه کوشش شده می باشد جنبه های مختلف و تاثیر گذار بر روی رقابت گریزی در انواع مختلف بازارهای برق مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد.
این پژوهش را میتوان به سه بخش تقسیم نمود. بخش اول آن شامل ارائه مفاهیم و توضیحات جامع در زمینه رقابتگریزی در بازارهای انرژی، حراجهای حقوق مالی انتقال و بازار خدمات جانبی همچنین تأثیر واحدهای پایش و روشهای تعدیل و کاهش رقابت گریزی می باشد. این مطالب در فصلهای اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم ارائه شده اند. بخش دوم شامل معرفی روش جدیدی برای ارزیابی پتانسیل اعمال رقابتگریزی بازیگران در بازار توان راکتیو و پیشنهادهایی در مورد چگونگی مدیریت این بازار میباشد. این مطالب در فصل ششم ارائه شده می باشد. بخش انتهایی نیز شامل مطالعه موردی شاخصهای ساختاری رقابت گریزی در یک بازار برق واقعی (بازار برق ایران) می باشد که مطالب آن در فصل نهم آورده شده می باشد.
تعداد صفحه : 292
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: کنترل میکرو توربین با استفاده از شبکه های عصبی

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید