در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی (ECM) در جنگ الکترونیک با بهره گیری از شبکه های عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
در کلیه سیستمهای مجتمع جنگ الکترونیک بسترخودی پیش روی تهدیدات در وضعیتی قرار می گیرد، که از یک سو، توسط سیستم های دریافت و پشتیبانی، اطلاعاتی از وضعیت تهدیدات و سلاحهای دشمن بدست می آید و سپس برمبنای اطلاعات و پارامترهای استخراج شده، جهت محافظت از بستر خودی، مقابله با تهدیدات و ارائه راه حل مقابله، پردازش های لازم صورت گرفته، عملیات مقتضی انجام می گردد.
هدف کلی پیشنهاد الگوریتم و روشی می باشد، تا بر مبنای یک موقعیت تاکتیکی و با بهره گیری از مدل سازی ارائه شده برای تهدیدات و همچنین با مطالعه تکن یکهای مقابله الکترونیکی، عکس العمل لازم در زمان مقتضی و مناسب پیش بینی گردد.
مدلسازی و شبیه سازی طرح برمبنای شبکه های عصبی انجام شده می باشد، با در نظر داشتن ساختار شبکه های عصبی و همچنین موقعیت تاکتیکی فرض شده، آرایه متناظر با تهدیدات کدگذاری شده، به عنوان ورودی سیستم و مبنای عملکرد و آموزش آن در نظر گرفته می گردد. خروجی مطلوب شبکه، فرمانی می باشد، که جهت انتخاب روش مقابله الکترونیکی موثر و بهینه ایجاد می گردد. اهداف مطلوب شبکه برای این امر و مبنای آموزش آن، آرایه هایی می باشد، که به عنوان مدل تکنیک های مقابله و به صورت
کدگذاری شده، ارائه شده می باشد.
پس از مطالعه های کامل و انطباق طرح با ساختار شبکه های عصبی، الگوریتمی برای حل مساله و مدلسازی و شبیه سازی آن با بهره گیری از شبکه های عصبی پیش خور (با بهره گیری از قاعده آموزش پس انتشار خطا)، شبکه های عصبی مبنای شعاعی و شبکه های عصبی رقابتی (با قاعده یادگیری LVQ) ارائه شده می باشد.
مقدمه
در کلیه سیستم های مجتمع جنگ الکترونیک (شامل بخش های پشتیبانی الکترونیکی و مقابله الکترونیکی) بستر خودی پیش روی تهدیدات در وضعیتی قرار می گیرد، که از یک سو، توسط سیستم های دریافت خودی، اطلاعاتی از وضعیت تهدیدات و سلاح های دشمن بدست آمده (بخش پشتی بانی و دریافت ) و سپس برمبنای اطلاعات و پارامترهای استخراج شده، جهت محافظت از بستر خودی، مقابله با تهدیدات و ارائه راه حل مقابله ، پردازش های لازم صورت گرفته، عملیات لازم انجام گردد. برای مطالعه کاملتر این موضوع مدلی برای موقعیت تاکتیکی مورد نظر ارائه می گردد و برمبنای این مدل ارائه شده، با توصیف بخش های مختلف و ارتباط بین آنها و ارائه مدل برای هر کدام از بخش های این موقعیت، توصیف می گردد.
از آنجایی که در موضوعات جنگ الکترونیک، دریافت اطلاعات از طیف الکترومغناطیسی دشمن و کسب اطلاعات از سیگنالهای تهدید و سلاح های به کار رفته، استخراج مشخصات و پارامترهای تهدیدها، مدلسازی سیگنالهای تهدید و پارامترهای اساسی آنها در زمان مقتضی و مناسب، اصلی ترین بخش هر سیستم جنگ الکترونیک می باشد، کوشش شده آغاز با ارائه طبقه بندی سیگنالهای تهدید و سلاح های دشمن و استخراج و مدلسازی پارامترهای موثر آنها این موضوع مطالعه گردد.
با در نظر داشتن اهمیت سیستم های پشتیبانی الکترونیکی (بخش گیرنده و دریافت)، سیستم های هشداردهنده تهدیدها و حسگرهای مختلف در روبرو شدن با این تهدیدها و تشخیص، شناسایی و تعیین آنها، در بخشهای بعد توضیحات مربوط به آنها ارائه می گردد. با در نظر داشتن مطالعه سیگنالهای تهدید و مشخص شدن پارامترها و ویژگی های هر کدام، روش های مقابله الکترونیکی موثر برعلیه آنها نیز ارائه و توصیف می گردند.
هدف اصلی از ارائه این طرح، مشکل ناشی از وجود کاربر (نیروی انسانی) در این موقعیت تاکتیکی می باشد. از آنجایی که پروسه تشخیص، آشکارسازی، تعیین و ردگیری اهداف (سیگنالهای تهدید) و استخراج پارامترهای آنها و طبقه بندی های مربوطه و در نتیجه ارائه روش و مدلی برای مقابله با آنها در زمان بسیار کوتاهی صورت می پذیرد و معضلات ناشی از خطاهای انسانی، معضلات ناشی از فشارهای روحی و روانی بر روی کاربرها، حساسیت و دقت بالا و اهمیت حیاتی آن در حفظ این موقعیت تاکتیکی و ملحقات وابسته به بستر خودی، لازم می باشد، تا با کاهش این خطاها با بهره گیری از سیستمهای پردازشگر هوشمند، این پروسه به صورت خودکار صورت پذیرد.
هدف کلی ارائه الگوریتم و روشی می باشد، تا با در نظر داشتن این موقعیت تاکتیکی، از مدل ارائه شده برای تهدیدات (سیگنالهای تهدید) و روشهای پشتیبانی الکترونیکی بهره گیری شده، پارامترهای تهدیدات که برمبنای آن تهدیدات طبقه بندی و مدلسازی شده اند، بهره گیری شده و با حذف یا حداقل کردن نیروی انسانی (کاربرها) بتوان تکنیک و روش مقابله الکترونیکی موثری بر علیه هر نوع تهدید انتخاب و به کار برد. مبنای ارائه این الگوریتم بهره گیری از شبکه های عصبی می باشد. کوشش شده می باشد تا پس از تکمیل مراحل مربوط به شناسایی و طبقه بندی تهدیدها و مطالعه تکنیک های مقابله الکترونیکی با بهره گیری از شبکه های عصبی، الگوریتم ها و روشهای مرتبط با آن و بهره گیری از مدلسازی انجام شده، راه حلی برای مشکل پیدا گردد.
فصل اول
مدلسازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک برمبنای یک موقعیت تاکتیکی
1-1- موقعیت تاکتیکی
مدلسازی و شبیه سازی جنگ الکترونیک با یک موقعیت تاکتیکی نظامی و با درگیر شدن بخش های جنگ الکترونیکی که می بایستی مدلسازی شوند آغاز می گردد. در شکل 1-1 موقعیت تاکتیکی مورد نظر ارائه شده می باشد. همانطور که در شکل دیده می گردد، هدف مواجه با تهدیدات (سیگنالهای تهدید و سلاح ها) می باشد. سیگنالهای الکترونیکی مرتبط در جهت به کارگیری و عدم به کارگیری سلاحها هست. این سیگنالها شامل سیگنالهای طیف الکترومغناطیسی (راداری، مخابراتی و الکترواپتیکی و…) می باشند. ترکیب کلیه سیگنالها با محیط سیگنال هدف مقایسه می گردد. با جابجایی سلاح، موقعیت فرستنده های سیگنال جاسازی شده بر روی آنها تغییر می کند. سیگنالهای تهدید نیز در نتیجه تغییر می یابند. موقعیت و حرکت امکانات و تجهیزات خودی (سیستم های پشتیبانی،حسگرهاوهشداردهنده ها) که مورد تهدید واقع شده اند، باعث تغییر مدهای عملیاتی دشمن می گردد. همچنین امکان انتقال سیگنال از این امکانات و بسترهای خودی نیز هست.
به دلیل اینکه مدل این تقاطعات، دارای ظاهر دید اری می باشد، موقعیت کاربر (یا سیستم خودکار) جهت منعکس کردن تحولات صورت گرفته (در مورد بستر خودی و دشمن) نیازمند تغییر می باشد.
در کل، انتقال خودی و یا غیرخودی بیانگر موقعیت تاکتیکی می باشد. گیرنده های مرتبط با سیستم های EW خودی، سیگنالهای غیرخودی (تهدید) را جهت استخراج اطلاعات لازم درمورد سلاحهای دشمن و سایرامکانات آنها جمع آوری می کند و همچنین درمورد سایر سیگنال های (چه تهدید و چه غیرتهدید) موجود در محیط اقدام می کند.
تعداد صفحه : 175
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق قدرت : طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید