دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

با انجام فعالیتهای غیر ضروری دیگر می باشد (الیس[1] و کنوس[2] ،2002،نقل از امیدوار،1384)الیس و کنوس اهمالکاری را تمایل به اجتناب از فعالیت ، واگذار کردن انجام فعالیت به آینده و استفاده از پوزش خواهی برای توجیه تاخیر در انجام فعالیت  تعریف کرده اند (حیدری ، 1387) .

استیل اهمالکاری را عقب انداختن انجام عملی به دلیل نا خوشایندی و ملال آوری آن تعریف میکند (استیل[3]، 2003). از نظر فراری و تیس نیز اهمالکاری مبین تاخیر در آغاز یا ادامه کار می باشد از راه انجام کارهای بی فایده می دزدد اما هنگام مرگ حاضر می باشد به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند (آتش پور،1383).

بعضی اهمالکاری را به اشتباه معادل تنبلی می دانند ، در حالیکه این دو با هم تفاوت دارندزیرا در تنبلی فرد خودش میلی برای انجام کار ندارد ، درحالیکه در اهمالکاری فرد غالباًکاری را انجام می دهد و خودش را مشغول نگه می دارد تا از انجام تکلیفی که بایستی در آن زمان انجام شود و اولویت دارد اجتناب کند(آلبرت[4]، نال2000[5] ، نقل از فرجاد،1389). به طور کلی اهمالکاری یک روش رفتاری می باشد که فرد آن را پیش      می گیرد تا خودش را از تجربه کردن حالت های هیجانی ناخوشایند در امان بدارد و به عنوان یک صفت رفتاری  برای به تعویق انداختن یا تعلل در انجام یک تکلیف یا تصمیم گیری تعریف می شود  ( میلگرام و گفته می شود اهمالکاری یک صفت شخصیتی می باشد که هدف از آن به تاخیر انداختن یک کار فعلی ، یک گرایش رفتاری ، یا یک تاخیر غیر منطقی می باشد .

این پدیده پیچیده تحت 5 عنوان مطالعه شده 1- اهمالکاری عمومی 2- اهمالکاری تحصیلی 3- اهمالکاری در تصمیم گیری 4- اهمالکاری نوروتیک 5- اهمالکاری غیر جبری یا غیر کارکردی (الیس[6] و ناس[7] 1997) در حالیکه اهمالکاری عمومی و تحصیلی به اجتناب از انجام وظایف مربوط می باشد دیگر انواع اهمالکاری به نظر می رسد که با تصمیم گیری در ارتباط اند (الیس و ناس 1997) .

رفتار اهمالکارانه عمومی به عنوان مشکل در اجرا و انجام تکلیف روزانه به دلیل عدم توانایی در سازماندهی و مدیریت موثر زمانی توصیف شده اند (فرنر[8] 1995)

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه