پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها 

تکه ای از متن پایان نامه :

مدل DEA با هدف حداقل کردن متغیر انحرافی

 

 

 

 

 

که  متغیر انحرافی برای واحد صفر و  متغیر انحرافی برای واحد j می‌باشد. در این مدل واحد تحت مطالعه ( واحد صفر) وقتی کاراست که  شود. اگر واحد مورد ارزیابی کارا نباشد، امتیاز کارایی آن برابر با    می‌شود. مقدار    در محدوده ( 1. 0) اندازه ناکارایی را اظهار می‌کند. هر چه  کمتر باشد. میزان 2-3-7 اوزان مشترک

تحلیل‌پوششی‌داده‌ها یکی از روش‌های پرکاربرد درزمینه‌ی سنجش کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیری همگن با ورودی‌ها و خروجی‌های یکسان می باشد. این مدل که در سال 1978 توسط چارنز، کوپر و رودز معرفی گردید، با تمرکز بر هر یک از واحدهای تصمیم‌گیری، اوزانی برای ورودی و خروجی‌های آن‌ها به‌صورت جداگانه محاسبه و با استفاده از نسبت مجموع موزون ورودی‌ها به خروجی‌ها، کارایی هر واحد را به دست می‌آورد. یکی از مهم‌ترین سؤالات در خصوص این روش بحث پیرامون اوزان محاسبه‌شده برای شاخص‌های ورودی و خروجی می باشد. گروهی از محققین معتقدند محاسبه اوزان مختلف برای شاخص‌های یکسان در مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیری همگن منطقی به نظر نمی‌رسد و ازاین‌رو در جستجوی مدل‌هایی برای محاسبه اوزان مشترک شاخص‌های ورودی و خروجی برآمده‌اند. اولین بار رول (1991) موضوع اوزان مشترک را موردبررسی قرار داد. به‌طور اختصار هدف از این تحقیقات ارائه مدل‌هایی می باشد که از طریق آن تنها یک وزن برای هر یک از شاخص‌های ورودی و خروجی به دست آید و نسبت به محاسبه و مقایسه کارایی واحدها بر مبنایی مشترک اقدام شود. پژوهش در خصوص موضوع اوزان مشترک در سالیان اخیر توجهات بسیاری را جلب کرده و مدل‌های متعدد و گوناگونی با رویکردهای مختلف در این زمینه ارائه شده می باشد. ازجمله آخرین تحقیقات، کائو و هونگ[1] (2005) با اشاره به اینکه انعطاف‌پذیری روش DEA در تعیین اوزان مقایسه واحدهای تصمیم‌گیری بر مبنایی مشترک را تهدید می‌کند، یک رویکرد توافقی برای محاسبه اوزان مشترک در چارچوب روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ارائه داده‌اند. این روش اوزان محاسبه‌شده در مدل استاندارد را به‌عنوان اوزان ایده‌آل پذیرفته و در جستجوی بردار اوزان مشترک متغیرها به‌گونه‌ای می باشد که از کمترین فاصله با اوزان ایده‌آل برخوردار باشد. بر این اساس گروهی از اوزان کارایی تحت عنوان راه‌حل توافقی به دست می‌آید که در مقایسه با سایر روش‌ها منحصربه‌فرد و بهینه پارتو می باشد.

[1]– Kao and Hung

ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه