عنوان کامل :  تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

 پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درمورد طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درمورد طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درمورد طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درمورد طراحی پوستر پایان نامه رشته هنر گرایش گرافیک - ارتباط تصویری - پایان نامه درمورد طراحی پوستر

4-2-7- نقطه نظرات اساتید صاحب نام پیرامون موضوع هویت ایرانی

هر کشوری کوشش دارد گرافیک خود را با شخصیت ملی، فرهنگی ویژه خود به جهانیان عرضه دارد. و هنر گرافیک در سرزمین ما ریشه‌های بسیار عمیق دارد که می‌تواند گرافیک معاصر را سیرآب سازد. من معتقدم اگر ما می‌خواهیم در زمینه گرافیک حضور جهانی داشته باشیم حتماً بایستی با تکیه‌مان بر فرهنگ سرزمین مان باشد. (شیوا، 1383: 15)

مهم نیست که هنر ما الزماً با فرانسه یا هنر دیگری تقابل داشته باشد همه‌ی اینها می‌تواند با هم باشند و فرهنگ گسترده‌تری به وجودآید. من بایستی هویت ایرانی داشته باشم و با این توشه در حرکت جهانی شرکت کنم. هر چه این حرکت غنی‌تر باشد فرهنگ بومی نیز مصون‌تر می‌ماند. (ممیز 1375: 7)

یکی از بخشهای مهم گرافیک ایران به نظر من لحاظ کردن هویت ایرانی می باشد. اگر قبول داشته باشیم که خط نستعلیق یک خط ملی هویتی می باشد، هیچ گاه از بین نمی‌رود زیرا یک تعصب از آن حمایت می‌کند. (احصانی، 1385: 6)

گرافیک ما موقعی می‌تواند هویت داشته باشد که بتواند محتوای عصر ما را در همه ابعاد منعکس کند و ما در بحرانیم و جامعه ما هم در بحران می باشد و زیرا گرافیک مشخصه کامل جامعه و وضعیت کنونی آن می باشد در بحران بی‌قانونی به سر می‌برد. این بحران طبیعی می باشد و هویت سالم یک بستر سالم می‌خواهد که مستلزم زمان می باشد. نگاه به گذشته یک بخشی از کار می باشد و در نظر گرفتن شرایط و امکانات و ضروریات الان هم بخش دیگر می باشد. ساعتقاد به هویت، هویت را نمی‌سازد بلکه کار خالصانه کردن به وجود هویت کمک می‌کند، اشتباه می باشد اگر فکر کنیم هویت یعنی از گذشته استفاده کردن. (مثقالی، 1382: 8).

هنرمند نباید مانند آن چیز که بسیاری از هنرمندان کشور در دهه اخیر کرده‌اند، ساده انگاری کند و برای رسیدن به معنویت به تکرار بی‌معنی از نگارگری ایرانی همراه با نظامی شعار پردازانه با نمادهای مذهبی و ملی بپردازد.

بدیهی می باشد رجوع به تأثیر‌های دوران هخامنشی یا هر دوره افتخارآمیز در گذشته یا استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم از نمادهای مذهبی، کاربرد شکل حروف در اثر با هدف القای نوع حس معنوی، بهره‌گیری از ارزشهایی زیرا عاشورا یا انقلاب اسلامی یا جنگ تحمیلی استفاده از نقوش اسلیمی یا هر تأثیر دیگری که روحانیت و معنویت را تداعی کند، هیچ کدام به معنای حفظ هویت و رسیدن به اصالت نیست.     (افشارمهاجر، 1384: 272-271)

پایان نامه گرافیک -پایان نامه ارتباط تصویری - پایان نامه طراحی پوستر

متن کامل پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آندر گرافیک ایران(طراحی پوستر)