روش دوم متکی برمحاسبه مقدار حرارت قابل استحصال از دود خروجی توربین گاز در دیگ بازیاب براساس ظرفیت گرمای ویژه آن می باشد . اطلاعات مورد نیاز در این روش شامل دبی دود، دمای دود ورودی وخروجی آن از دیگ بازیاب وظرفیت گرمای ویژه متوسط دود می باشد که از طریق ارتباط زیر برای محاسبه مقدارگرمای قابل استحصال از دود خروجی توربین گازی مورد بهره گیری قرار می گیرد .

Q˙ =  M˙Cp(Tin– Tout)   or    Q˙ = M˙(Hin – Hout )

Q˙ : مقدارگرمای قابل استحصال

M˙ : دبی دود

Cp : ظرفیت گرمای ویژه دود (بطورتقریبی بین 1.11 تا 1.13 kj/kg.  می باشد)

Tin : دمای دودورودی به دیگ بازیاب

Tout : دمای دودخروجی ازدیگ بازیاب

Hin  : انتالپی دود ورودی به دیگ بازیاب

Hout : انتالپی دودخروجی از دیگ بازیاب

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   موزائیک زدایی تصویر:پایان نامه برق
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده