هنگامی که دریافت کننده متحرک، تشعشعی را از یک منبع در محیط یکنواخت دریافت می نماید، شناسایی فرکانس تشعشع بستگی به سرعت فرستنده و گیرنده دارد. این عملکرد، اثر داپلر نامیده می شوند. این اثر در محیط راست گرد که دارای ضریب شکست مثبت می باشد، در بسیاری از کتب نظاره می گردد. در این حالت، اگر دریافت کننده به سمت منبع حرکت نماید، جبهه موج و گیرنده در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند. پس، فرکانس دیده شده توسط گیرنده،  بزرگتر از فرکانس اصلی می باشد. اگر محیط چپ گرد باشد، موج به صورت بازگشتی انتشار می یابد، در این صورت جبهه موج در جهت منبع حرکت می نماید و فرکانس دریافت شده در گیرنده از فرکانس محاسبه شده، کوچک تر می باشد.

انتقال فرکانسی تصریح شده در بخش قبل، به صورت زیر محاسبه می گردد.

(3-22)

در ارتباط فوق ، فرکانس تشعشعی می باشد که توسط منبع ارسال شده،  سرعت حرکت گیرنده به سمت منبع  و  سرعت فاز در محیط می باشد . علامت مثبت و منفی به ترتیب برای محیط راست گرد و چپ گرد بهره گیری می گردد. ارتباط فوق را می توان به صورت زیر بازنویسی نمود.(Collin, 1990)

(3-23)

در این ارتباط  ضریب شکست محیط و  سرعت نور در فضای آزاد می باشد. در محیط چپ گرد، با حرکت گیرنده به سمت منبع، انتقال فرکانسی منفی می گردد. با در نظر داشتن این که در محیط چپ گرد ارتباط  مستقر می باشد، پس انتقال فرکانسی منفی، با افزایش اندازه عدد موج نتیجه می گردد.

[1] Doppler

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره روش تابع گرین غیر تعادلی(NEGF)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده