در این بخش شکست موج تابشی در مرز بین محیط راست گرد و چپ گرد در نظر گرفته شده می باشد. طبق شرایط مرزی مولفه عرضی بردار موج در جهت سطح بایستی پیوسته باشد. با در نظر داشتن این که در مواد چپ گرد، موج به صورت بازگشتی منتشر می گردد، پس زاویه موج تابشی و بازتابش از لحاظ علامت مخالف یکدیگر هستند.

با در نظر داشتن پیوستگی مولفه عرضی بردار موج، ارتباط زیر حاصل می گردد.

(3-20)

این ارتباط به قانون اسنل نیز شناخته می گردد. در ارتباط فوق  و  به ترتیب ضریب شکست محیط چپ گرد و راست گرد هستند. با فرض  می توان نتیجه گرفت که ضریب شکست محیط چپ گرد منفی می گردد. با این فرض ضریب شکست فرامواد به صورت زیر تعریف می گردد.(Collin, 1990)

(3-21)

به این دلیل مواد چپ گرد را محیط با ضریب شکست منفی نیز می نامند. شکل زیر شمای کلی از شکست نور در مواد چپ گرد را نشان می دهد. در این شکل محیط اول، محیطی راست گرد با ضریب شکست مثبت می باشد و محیط دوم، فرامواد می باشد که دارای ضریب شکست منفی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی-پایان نامه رشته برق