همانطور که در بخش قبل گفته گردید، برای پراکنده کننده­های نقطه­ای کاملاً مجزا از هم (حداقل یک یا دو برابر طول موج)، اطلاعات مربوط به قدرت پراکندگی و مکان پراکنده کننده­ها در مقادیر ویژه و بردارهای ویژه متناظر با آنها در ماتریس عملگر وارون زمانی نهفته می باشد. پس فرستادن این بردارهای ویژه به محیط، تصویر جسم مورد نظر را خواهد داد. اما اگر شرط کاملاً مجزا بودن پراکنده کنندگان حذف گردد عملکرد روش DORT دچار خطا می­گردد. در این حالت جمع چند بردار تابع گرین پراکنده کننده­ها را به آرایه­ی آنتن متصل خواهد نمود. شکل 3-8 طرح شماتیکی قرار گرفتن دو پراکنده کننده در حالت کاملاً مجزا و غیر مجزا و ارتباط آنها با بردار ویژه عملگر عکس زمانی را نشان می­دهد. فضای سیگنال را صفحه­ی شامل بردارهای  و  در نظر بگیریم، بردار  فضای صفر صفحه را ایجاد می­کند که بر فضای سیگنال عمود می­باشد. پس فرستادن چنین بردارهای ویژه­ایی باعث روی هم افتادن میدان شکل­ها و درنتیجه دقت پایین تصویر برداری خواهد گردید. از طرف دیگر، با وجود نقص شرط کاملاً مجزا بودن اجسام در محیط، فضای صفر عملگر وارون زمانی بر فضای سیگنال عملگر وارون زمانی همیشه عمود خواهد بود، یعنی نگاشت هر برداری از جمع بردارهای زیر فضای سیگنالی بر روی زیر فضای صفر برابر صفر خواهد بود. این خصوصیات پایه روش MUSIC خواهد بود، به طوری که قابلیت آشکارسازی و تشخیص مکان جسم­ها حتی در حالت بدون کاملا مجزا بودن را دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: