دانلود پایان نامه برق روش درخت پوشای کمینه

در این بخش به معرفی دو تابع مهم و کاربردی sparse و graphtraverse  در نرم افزار matlab پرداخته می گردد:

2-5-1- ماتریس sparse

ماتریس sparse برای تحلیل عددی ماتریس های بزرگ با اکثریت اعضای صفر، کاربرد دارد که توسط هاری مارکویتز[1] اختراع گردید.

در لغت   sparse matrixبه معنی ماتریس کم پشته می باشد، ماتریسی می باشد که اکثریت اعضای آن صفر می باشد، همچنین به ماتریسی که اکثریت اعضای آن غیر صفر باشد، ماتریس متراکم[2] گویند.

ماتریس کم پشته در حوزه های تئوری شبکه با اتصالات و یا اطلاعات کم اما مهم، مفهوم و کاربرد زیادی دارد. اغلب در رشته های مهندسی و علوم، جهت حل معادلات تفاضلی جزئی، با ماتریس های کم پشته زیادی سروکار داریم.

با در نظر داشتن اینکه بهره گیری از ماتریس های کم پشته، بدلیل کاستن از حجم محاسبات، به زمان کمتری نیاز داشته و حافظه کمتری از رایانه را نیز اشغال می کند، مورد توجه و بهره گیری قرار می گیرد..

در حالت عادی، یک ماتریس کم پشته، یک بردار دو بعدی می باشد. هر عضو بردار بیانگر یک عنصرaij از ماتریس می باشد که از طریق دو اندیس i و j قابل دسترسی می باشد. i تعداد سطر و j تعداد ستون ماتریس را نشان می دهد. برای یک ماتریس m×n حافظه کافی برای ذخیره اطلاعات به تعداد m×n مکان می باشد. این مقدار حافظه ازطریق ذخیره فقط عنصرهای غیرصفر کاهش می یابد.

[1]Harry M.Markowitz

[2]Dense Matrix

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد