• اهداف پژوهش

۱-۲-۱) هدف اصلی:

مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان شاغل در معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور دارایی با استفاده از مدل ACHIEVE

۱-۲-۲) اهداف فرعی:

  • تعیین تاثیر توانایی کارکنان بر عملکرد
  • تعیین تاثیردرک کارکنان از وظیفه سازمانی بر عملکرد
  • تعیین تاثیر حمایت سازمانی از کارکنان بر عملکرد
  • تعیین تاثیر انگیزش و تمایل کارکنان بر عملکرد
  • تعیین تاثیر ارزیابی بر عملکرد
  • تعیین تاثیر اعتبار بر عملکرد
  • تعیین تاثیر تناسب عوامل محیطی بر عملکرد
    • اظهار اهمیت انجام پژوهش:

هر سازمانی با در نظر داشتن رسالت خود در ارتباط با نیروی انسانی در سطوح مختلف، تنوع مشاغل و روابط استخدامی، از پیچیدگی بالایی برخوردار می باشد که شناخت و توجه نسبت به سطح نیازها و میزان انگیزه فعالیت آن ها با تفاوت های موجود، اثرات قابل توجهی بر سیاست های نیروی انسانی، سطح رضایت مندی، عملکرد و موفقیت خواهد د اشت(هرسی و بلانچارد،۱۳۷۴)

اهمیت عملکرد به دلیل نقشی می باشد که در بهبود و پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد . اکثر نظریه پردازان ، عملکرد سازمانی در کوشش برای پاسخ به چنین پرسش هایی به تبیین نظریه عملکرد و عوامل سازنده آن پرداخته اند زیرا رضایت شغلی نیز بخشی از عملکرد می باشد و سرشت پیرامون بیرون از فعالیت بشر بر احساس های بشر در فعالیت تأثیرگذار می باشد (الوانی،۱۳۷۶ و امیرکبیری،۱۳۷۴) سهم عملکرد به عنوان میزان احساس شخص و واکنشی احساسی به فعالیت شرایط فیزیکی و اجتماعی سازمانی محل فعالیت می باشد که سنجش و مقایسه میزان آن در گروه های مختلف اجتماعی با مد نظر قرار دادن معیارهایی زیرا قوانین فعالیت، مدیریت اجتماعی سازمانی، وضعیت مادی، ماهیت شغل، کیفیت زندگی کاری، ارتباطات حرفه ای سازمانی، پاداش فعالیت، احساس مسئولیت، ترقی در زندگی و بسترهای شغلی به دست می آید. (هورن و آزبورن،۱۳۸۰)

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی می باشد.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت می باشد.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از حساسی برخوردار می باشد.عملکرد بشر در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او می باشد.به همین مقصود شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی می باشد که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود(حجازی،۱۳۸۴)

در این راستا از مدیریت راهبردی منابع انسانی انتظار می رود با دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول گرای سازمان یافته در تأمین نیروی انسانی، پرورش و بهسازی آن (بلانچارد و راندولف (۱۳۷۶) و حاضر و عابدینی راد،۱۳۷۵  (، تأمین کیفیت زندگی قابل قبول کاری برای آن و بالاخره بکارگیری مؤثر این منبع راهبردی با شناخت و اعمال جنبه های تأثیرپذیری و تأثیر گذاری محیط در راستای راهبردها به مقصود تحقق رسالت و اهداف مدیریتی که قسمتی عمده از قلمرو علم و هنر مدیریت را تشکیل دهد، بکوشند(دولان و همکاران،۱۳۷۸ و دیویس و همکاران،۱۳۷۵) زیرا کمیاب ترین منابع، بشر های کارآمد هستند (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، ۱۳۷۹و رنگریز و همکاران،۱۳۸۴)

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک