سنجش عملکرد

۲-۲-۱) سنجش/ ارزیابی عملکرد

سنجش عملکرد عنوانی می باشد که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، اما کمتر تعریف می شود (نیلی و همکاران،۱۹۹۵) سیستمهای سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شده اند. به زعم نانی و همکاران (۱۹۹۰) سنجش عملکرد عبارت می باشد از فرایند حصول اطمینان از این که یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر می شود. اگرچه اندازه گیری عملکرد در بخش دولتی نسبتاً جدید می باشد، اما تحقیقات قابل توجهی در خصوص عملکرد از اواخر دهه ی ۱۹۷۰ درقالب واژگانی زیرا اندازه گیری عملکرد، شاخص های عملکرد، ارزیابی عملکرد، و تأمین ، کیفیت تولید شده می باشد) هالووی،۱۹۹۹) سازمان های بخش  دولتی در مقایسه با همردیفانشان در بخش خص وصی متفاوت هستند . یعنی، بیشنه سازی سود مورد نظر نیست و قابلیت چنین سازمان هایی برای درآمدزایی پایین، و در کل، شاخص غایی مورد توافقی برای سنجش عملکرد وجود ندارد . به همین دلیل، بعضی از اندیشمندان، اندازه گیری عملکرد در بخش دولتی را غیرممکن میدانند (بلند و فاولر، ۲۰۰۰)

سینک (۱۹۹۱) سنجش عملکرد را یک وظیفه ی پیچیده، مشکل، چالش برانگیز، و مهم می داند.  سطح عملکرد یک سازمان تابعی می باشد از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی، پس، سنجش عملکرد عبارت می باشد از فرایند تعیین کمیّت کارایی و اثربخشی یک سازمان. بی شک، سنجش عملکرد یک هدف نیست، اما ابزاری می باشد برای مدیریت ا ثربخش. نتایج سنجش عملکرد نشان می دهد که چه اتفاقی افتاده می باشد، اما چرایی آن را نشان نمی دهد. به مقصود استفاده ی مؤثر از یافته های سنجش عملکرد ، یک سازمان نیازمند انتقال از « مدیریت » به «سنجش» می باشد. این مفهوم به عنوان مدیریت عملکرد در تحقیقات عملکرد سازمانی معروف می باشد (آماتونگ و بالدری، ۲۰۰۲) به هرحال، بایستی در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت می باشد از اقدام اندازه گیری عملکرد در صورتی که مدیریت عملکرد با استفاده از برونداد سنجش عملکرد در پی مدیریت کردن آن می باشد (رادنور  و مک گوئر،۲۰۰۰)

۲-۲-۲)تعریف ارزیابی عملکرد

تعاریف مختلفی از ارزیابی عملکرد ارائه شده می باشد که ذیلا به ذکر بعضی از این تعاریف اشاره می‌‌شود:

  • به فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب و مورد نظر اطلاق می‌‌شود. به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاهها در دوره‌های مشخص به گونه‌ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌شود.» (طبرسا، ۱۳۸۷)
  • ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیتها می باشد. مقصود از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات می باشد. (رحیمی، ۱۳۸۵)

 

  • در آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور چنین ذکر شده که ارزیابی عملکرد عبارتست از “فرآیند سنجش جامع عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب عباراتی نظیر کارآیی، اثربخشی، توانمند سازی و قابلیت پاسخگویی، در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه‌های اجرایی (انواری رستمی و همکاران،۱۳۸۶)

 

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک


دیدگاهتان را بنویسید